รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP22
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240106202 นางสาวธีราพร เฉาะกระโทก พลศึกษา10
2 6240106203 นางสาวนิฐิพร แก้วเรือง พลศึกษา10
3 6240106204 นางสาวปริญญาภรณ์ ศรีดอกจันทร์ พลศึกษา10
4 6240106205 นางสาวปวีณา คุณสา พลศึกษา10
5 6240106206 นางสาวยุวธิดา สียางนอก พลศึกษา10
6 6240106207 นางสาววราลักษณ์ ปิ่นสันเทียะ พลศึกษา10
7 6240106208 นางสาวศิลาภรณ์ ชนะหาร พลศึกษา10
8 6240106209 นางสาวสุพัฒน์ พรหมประดิษฐ์ พลศึกษา10
9 6240106210 จ่าสิบเอกหญิง สุวารี โนนดี พลศึกษา10
10 6240106211 นางสาวอัยลดา บ่อพิมาย พลศึกษา10
11 6240106212 นายโกญจนาท ทวินันท์ พลศึกษา10
12 6240106215 นายทรงวุฒิ น้อยทะเล พลศึกษา10
13 6240106216 นายทีปกร ภูศรีหาเทศ พลศึกษา10
14 6240106217 นายธนกฤต พวงประเสริฐกุล พลศึกษา10
15 6240106218 นายธนวัฒน์ พิมพลีชัย พลศึกษา10
16 6240106219 นายธนารัชช์ คำเหล็ก พลศึกษา10
17 6240106221 นายธีระพงษ์ กางไธสง พลศึกษา10
18 6240106222 นายประกฤษฎิ์ ไม้โคกสูง พลศึกษา10
19 6240106223 นายพลวัฒน์ ดำนอก พลศึกษา10
20 6240106224 นายพิทยา งามสูงเนิน พลศึกษา10
21 6240106225 นายรุจเนตร ศิริคำ พลศึกษา10
22 6240106226 นายวัชสัณห์ ฉิมใหม่ พลศึกษา10
23 6240106227 นายวีรยุทธ ทองนอก พลศึกษา10
24 6240106228 นายศาศวัช พรมสันเทียะ พลศึกษา10
25 6240106229 นายสรศักดิ์ คุณประทุม พลศึกษา10
26 6240106230 นายอภิชาติ กลิ่นจะโปะ พลศึกษา10
27 6240106232 นายอวิรุทธ์ ขันตี พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123