รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP25
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240123101 นางสาวกัลญารัตน์ รัตนวิชัย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
2 6240123102 นางสาวกาญจนา อ้วดจันทึก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
3 6240123103 นางสาวกิ่งกาญจน์ เขตจอหอ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
4 6240123104 นางสาวจิรัฐติกาล วงศ์หริรักษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
5 6240123105 นางสาวธัญญารัตน์ แสนแก้ววิจิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
6 6240123106 นางสาวธัญพิชชา หวังใจกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
7 6240123108 นางสาวปรียาภรณ์ วงษ์สว่าง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
8 6240123109 นางสาวปวีณธิดา สิกขุนทด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
9 6240123110 นางสาวปัทมวรรณ ชวกิจไพบูลย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
10 6240123111 นางสาวพัสตราภรณ์ คำสันเทียะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
11 6240123112 นางสาววรรณภา เกิดผล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
12 6240123114 นางสาวสุพิชชา สร้างการนอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
13 6240123115 นางสาวสุภาพร ด้วงโต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
14 6240123116 นางสาวสุภารัตน์ เลียนอย่าง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
15 6240123117 นางสาวอัญญรัตน์ ทูลกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
16 6240123120 นายณัฐกิตติ์ พัชนี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
17 6240123121 นายธีรวัฒน์ แสนทวีสุข เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
18 6240123122 นายธีระพัฒน์ นันกระโทก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
19 6240123123 นายภูริวัฒน์ จินดาไพศาล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
20 6240123124 นายรติพงษ์ สุพานิช เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
21 6240123125 นายวิศวะ อาจสันเทียะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
22 6240123126 นายวีรภาส พิสาดรัมย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
23 6240123127 นายศุภกิต นิลล้อม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123