รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP26
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240115201 นางสาวเขมรชวีร์ มาโชติ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6240115202 นางสาวจิรวรรณ เพียแก่นแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
3 6240115203 นางสาวณัชชาวีณ์ หมู่สีเสียด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6240115204 นางสาวธนัสวี พลอามาตย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6240115205 นางสาวบัวชมภู ปักษา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6240115206 นางสาวเบญจมาศ ภูน้ำทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6240115207 นางสาวปิยวดี อาจธานี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6240115208 นางสาวพลอย ภูมิสนิท คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6240115209 นางสาวพีระพรรณ จามจุรีย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6240115210 นางสาวมัลลิกา แก้วดอนรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6240115211 นางสาวรภัสสรณ์ ภรเจนการ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6240115212 นางสาววนิชา บุญที คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6240115213 นางสาวสุกัญญา ชายครบุรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6240115214 นางสาวสุธิตา การัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6240115215 นางสาวอรัญญา ขำภูเขียว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6240115216 นายกิรติกร พิริยะกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
17 6240115217 นายเกียรติศักดิ์ แสนบุญศิริ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
18 6240115218 นายเทวฤทธิ์ โพธิ์แข็ง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
19 6240115219 นายธนวัต ครองตน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
20 6240115220 นายธนายุทธ แก้วชิงดวง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
21 6240115221 นายธราพล กำเนิดจอก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
22 6240115222 นายปุริศ ศรีสถาพร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
23 6240115223 นายพงษ์ศกร อิดเสะ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
24 6240115224 นายมโหฬาร หลักสูงเนิน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
25 6240115225 นายศรัณย์ศร ตอนกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
26 6240115226 นายสราณุวัตร ทองหลาบ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
27 6240115227 นายอนุลักษณ์ ศรีจันทร์มะดัน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
28 6240115228 นายมนตรี มุ่งต่อกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123