รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา204102 : สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440116101 นางสาวกชกร พรมมงคล นาฏศิลป์ไทย10
2 6440116102 นางสาวกรรณิการ์ กองน้อย นาฏศิลป์ไทย10
3 6440116103 นางสาวกัลยาณี เชื่อมสกุลรัตน์ นาฏศิลป์ไทย10
4 6440116104 นางสาวจันสุดาภรณ์ ญาติจันทึก นาฏศิลป์ไทย10
5 6440116105 นางสาวชญาดา ในกระโทก นาฏศิลป์ไทย10
6 6440116106 นางสาวชลิตา มวลชัยภูมิ นาฏศิลป์ไทย10
7 6440116107 นางสาวณัฐธยานันท์ คงช่วยชาติ นาฏศิลป์ไทย10
8 6440116108 นางสาวธนากานต์ เทพคุณ นาฏศิลป์ไทย10
9 6440116109 นางสาวธารารัตน์ ศรียมาตร นาฏศิลป์ไทย10
10 6440116110 นางสาวนภสร รังสูงเนิน นาฏศิลป์ไทย10
11 6440116111 นางสาวปฐมาวดี ศรีกลาง นาฏศิลป์ไทย10
12 6440116112 นางสาวปรียาภรณ์ กลิ้งโพธิ์ นาฏศิลป์ไทย10
13 6440116113 นางสาวพลิน ไกรสนธิ์ นาฏศิลป์ไทย10
14 6440116114 นางสาวภาวิดา ศรีอุดม นาฏศิลป์ไทย10
15 6440116115 นางสาวมัทวัน หนุนกลาง นาฏศิลป์ไทย10
16 6440116116 นางสาวรัสเซีย เสือเฒ่า นาฏศิลป์ไทย10
17 6440116117 นางสาววิยะดา ศรีภักด์ดี นาฏศิลป์ไทย10
18 6440116118 นางสาวสิราวัลย์ จุลมะเริง นาฏศิลป์ไทย10
19 6440116119 นางสาวสุดารัตน์ กลั่นสระน้อย นาฏศิลป์ไทย10
20 6440116120 นางสาวสุพิชญา ชาญช่าง นาฏศิลป์ไทย10
21 6440116121 นางสาวอรณิชา สมสา นาฏศิลป์ไทย10
22 6440116122 นายฐิติกร ขุนพิชัย นาฏศิลป์ไทย10
23 6440116123 นายเทวราช ทองสายออ นาฏศิลป์ไทย10
24 6440116124 นายธนากรณ์ นินละเอียด นาฏศิลป์ไทย10
25 6440116125 นายภูริพัฒน์ เหล็กทอง นาฏศิลป์ไทย10
26 6440116126 นายอภิสิทธิ์ คำแพงราช นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123