รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา204312 : การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240119102 นางสาวกมลจิตร์ เกศคำขวา นาฏศิลป์ไทย10
2 6240119103 นางสาวกรรณ์ทิมา พร่องครบุรี นาฏศิลป์ไทย10
3 6240119104 นางสาวแก้วมณี คือพันดุง นาฏศิลป์ไทย10
4 6240119105 นางสาวชลธิชา บัวระพา นาฏศิลป์ไทย10
5 6240119106 นางสาวทวิพัน สร้างสวน นาฏศิลป์ไทย10
6 6240119107 นางสาวธิดารัตน์ เฉยเฉลียง นาฏศิลป์ไทย10
7 6240119108 นางสาวนภัสรพี เค้ามูล นาฏศิลป์ไทย10
8 6240119109 นางสาวเบญจวรรณ หะสูง นาฏศิลป์ไทย10
9 6240119110 นางสาวปิยธิดา กล้ากลาง นาฏศิลป์ไทย10
10 6240119111 นางสาวมนัสวี นิลบัวลา นาฏศิลป์ไทย10
11 6240119112 นางสาวรุ่งทิพย์ ชุ่มชัย นาฏศิลป์ไทย10
12 6240119113 นางสาววรรญา หมู่สะแก นาฏศิลป์ไทย10
13 6240119114 นางสาววิชุลัดดา สำรวย นาฏศิลป์ไทย10
14 6240119115 นางสาววิสุธาทิพย์ เทพสถิตย์ นาฏศิลป์ไทย10
15 6240119116 นางสาวศิริพร หมอประคำ นาฏศิลป์ไทย10
16 6240119117 นางสาวสิริวิมล แนวกลาง นาฏศิลป์ไทย10
17 6240119118 นางสาวสุพรรษา วอนเก่าน้อย นาฏศิลป์ไทย10
18 6240119120 นางสาวอักษรา สุทธาศิริ นาฏศิลป์ไทย10
19 6240119122 นายนิธิพงษ์ ขำผา นาฏศิลป์ไทย10
20 6240119123 นายพิชยะวัสส์ ดิษยรัชฐากรณ์ นาฏศิลป์ไทย10
21 6240119124 นายศตวรรษ ศรีม่วง นาฏศิลป์ไทย10
22 6240119125 นายสหภาพ สีหาฤทธิ์ นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123