รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา204312 : การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240119202 นางสาวกมลรัตน์ แย้มจอหอ นาฏศิลป์ไทย10
2 6240119203 นางสาวกิตติยา ศรีนอก นาฏศิลป์ไทย10
3 6240119204 นางสาวชนนีวรรณ สุวรรณิกา นาฏศิลป์ไทย10
4 6240119205 นางสาวชุติมา ทีเหมาะ นาฏศิลป์ไทย10
5 6240119206 นางสาวธิดามาศ ศรีนอก นาฏศิลป์ไทย10
6 6240119207 นางสาวธีมาพร แก้วศรีนวล นาฏศิลป์ไทย10
7 6240119208 จ่าสิบตรีหญิง นรีกานต์ มากกลาง นาฏศิลป์ไทย10
8 6240119209 นางสาวปัทมาพร อุรา นาฏศิลป์ไทย10
9 6240119210 นางสาวภาสุรี ดงทอง นาฏศิลป์ไทย10
10 6240119211 นางสาวมุกนิล รังกลาง นาฏศิลป์ไทย10
11 6240119212 นางสาวลดา อินทรวิชัย นาฏศิลป์ไทย10
12 6240119213 นางสาววริศรา ลาภขุนทด นาฏศิลป์ไทย10
13 6240119214 นางสาววิภาวดี บุญเรืองศรี นาฏศิลป์ไทย10
14 6240119216 นางสาวสกาว วงค์คำลือ นาฏศิลป์ไทย10
15 6240119217 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ ศิริวัฒน์ นาฏศิลป์ไทย10
16 6240119218 นางสาวสุพัตรา บุญรอด นาฏศิลป์ไทย10
17 6240119219 นางสาวอริสรา พรมมิราช นาฏศิลป์ไทย10
18 6240119220 นางสาวอาภัสรา จิตพิมาย นาฏศิลป์ไทย10
19 6240119221 นายธวัชชัย พรมพาน นาฏศิลป์ไทย10
20 6240119222 นายพงศธร เปียโคกสูง นาฏศิลป์ไทย10
21 6240119223 นายรชตภูมิ ปัตตังเว นาฏศิลป์ไทย10
22 6240119224 นายศุภวัฒน์ แกมกระโทก นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123