รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา204018 : การออกแบบเทคโนโลยีสำหรับนาฏศิลป์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340119101 นางสาว ขนิษฐา ทานจะโปะ นาฏศิลป์ไทย10
2 6340119102 นางสาวกัญญารัตน์ เนียมสันเทียะ นาฏศิลป์ไทย10
3 6340119103 นางสาวกุลณัฐ เหล่าประเสริฐสกุล นาฏศิลป์ไทย10
4 6340119104 นางสาวจิตติมา ทานอุทิศ นาฏศิลป์ไทย10
5 6340119105 นางสาวณัฐกานต์ แก้วเพชร นาฏศิลป์ไทย10
6 6340119107 นางสาวณิชนันท์ ภูมิโคกรักษ์ นาฏศิลป์ไทย10
7 6340119108 นางสาวนริศรา แก่นพรม นาฏศิลป์ไทย10
8 6340119109 นางสาวนัฐนรา สุริยา นาฏศิลป์ไทย10
9 6340119110 นางสาวนิ่มอนงค์ สนิทกลาง นาฏศิลป์ไทย10
10 6340119111 นางสาวพรชิตา ไชยขุนทด นาฏศิลป์ไทย10
11 6340119112 จ่าสิบตรีหญิง ภัทราวดี ดอดกระโทก นาฏศิลป์ไทย10
12 6340119113 นางสาวมาดตรา ฦๅชา นาฏศิลป์ไทย10
13 6340119114 นางสาวรจนา จรัสพันธ์ นาฏศิลป์ไทย10
14 6340119115 นางสาวลักขณา แจ่มเพ็ง นาฏศิลป์ไทย10
15 6340119116 นางสาววิลัยพร วงษ์นิล นาฏศิลป์ไทย10
16 6340119117 นางสาวศิริวรรณ อุตะโว นาฏศิลป์ไทย10
17 6340119118 นางสาวสโรชา น้อยพันธุ์ นาฏศิลป์ไทย10
18 6340119119 จ่าสิบตรีหญิง สิริรัตน์ แขสันเทียะ นาฏศิลป์ไทย10
19 6340119120 นางสาวสิรีธร อดุลย์สารภัณฑ์ นาฏศิลป์ไทย10
20 6340119121 นางสาวสุชานาถ หุ่มขุนทด นาฏศิลป์ไทย10
21 6340119122 นางสาวสุภาวดี เทพรักษา นาฏศิลป์ไทย10
22 6340119124 นายกิตติพงษ์ โคตวงษ์ นาฏศิลป์ไทย10
23 6340119125 นายณัฐพล ประทุมทอด นาฏศิลป์ไทย10
24 6340119126 นายธีรภัทร เเจ้งทอง นาฏศิลป์ไทย10
25 6340119127 นายปัญจพล ทิพย์รอด นาฏศิลป์ไทย10
26 6340119129 นายรัฐนันท์ เพชรนิล นาฏศิลป์ไทย10
27 6340119130 นายอดิศักดิ์ ศรีสะเทียน นาฏศิลป์ไทย10
28 6340119131 นายอลงกรณ์ คำทา นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123