รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา212033 : เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340109201 นางสาวกุลสตรี ภักดี สังคมศึกษา10
2 6340109202 นางสาวจูลธิดา สุ่ยวงษ์ สังคมศึกษา10
3 6340109203 นางสาวณัฐรียา บทนอก สังคมศึกษา10
4 6340109204 นางสาวดาราวีร์ เพิ่มพูน สังคมศึกษา10
5 6340109205 นางสาวธารินีย์ ชัยวงค์ สังคมศึกษา10
6 6340109206 นางสาวนันทนา ดัดถุยาวัตร สังคมศึกษา10
7 6340109207 นางสาวปณิตา แสงศิริ สังคมศึกษา10
8 6340109208 นางสาวประภัสรา หาญกล้า สังคมศึกษา10
9 6340109209 นางสาวปัทมา สนิทไทย สังคมศึกษา10
10 6340109210 นางสาวพฤกษา โรมรัมย์ สังคมศึกษา10
11 6340109211 นางสาวพัลลภา ยวงสุวรรณ สังคมศึกษา10
12 6340109213 นางสาววิลาวัณย์ มั่นเพชร สังคมศึกษา10
13 6340109214 นางสาวศศิธร โชติกลาง สังคมศึกษา10
14 6340109215 นางสาวศิริวรรณ พรมเมืองเก่า สังคมศึกษา10
15 6340109217 นางสาวสัตตบงกช พิกุลแก้ว สังคมศึกษา10
16 6340109218 นางสาวสุพรรณษา เพ็งอังคาร สังคมศึกษา10
17 6340109219 นางสาวอริศรา เกษแก้ว สังคมศึกษา10
18 6340109220 นางสาวอารียา เรียงสันเทียะ สังคมศึกษา10
19 6340109221 นายไกรสร มีใหญ่ สังคมศึกษา10
20 6340109222 นายชานนท์ เดชหนุน สังคมศึกษา10
21 6340109223 นายณัฐวุฒิ พืมขุนทด สังคมศึกษา10
22 6340109224 จ่าสิบตรี ธนศิษฐ์ สมบัติหลาย สังคมศึกษา10
23 6340109226 นายพัชรพล สุนทอง สังคมศึกษา10
24 6340109227 นายลภัส วิริยะไชยวงศ์ สังคมศึกษา10
25 6340109228 นายวุฒิพงศ์ ทิพมล สังคมศึกษา10
26 6340109229 นายหัสดิน เถียงกระโทก สังคมศึกษา10
27 6340109230 นายเอกรัตน์ เรตสันเทียะ สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123