รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา212034 : สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240109201 นางสาวกมลลักษณ์ บุญมาก สังคมศึกษา10
2 6240109202 นางสาวกาญจนา บุญถนอม สังคมศึกษา10
3 6240109203 นางสาวจิราวดี เพชรตะกั่ว สังคมศึกษา10
4 6240109204 นางสาวเจิดอรุณ บานบัว สังคมศึกษา10
5 6240109205 นางสาวธนวรรณ ประสานพันธ์ สังคมศึกษา10
6 6240109206 นางสาวนันทนา แว่นศิลา สังคมศึกษา10
7 6240109208 นางสาวนิศาชล คำก่อ สังคมศึกษา10
8 6240109209 นางสาวปาริฉัตร์ บุญสุข สังคมศึกษา10
9 6240109210 นางสาวพรพิมล ชาวสวน สังคมศึกษา10
10 6240109211 นางสาวมัญฑิรา แก้วบัวพันธ์ สังคมศึกษา10
11 6240109212 นางสาวยุพารัตน์ ทิพเนตร สังคมศึกษา10
12 6240109213 นางสาววนิดา ดังชัยภูมิ สังคมศึกษา10
13 6240109215 นางสาวศศิกาญจน์ ไหมเตียงกลาง สังคมศึกษา10
14 6240109216 นางสาวสุกัญญา ลาจันทึก สังคมศึกษา10
15 6240109217 นางสาวอธิตยา พรมสอน สังคมศึกษา10
16 6240109218 นางสาวอภิสรา บุญตา สังคมศึกษา10
17 6240109219 นายกรวิชญ์ เสริมพงษ์ สังคมศึกษา10
18 6240109220 นายจิรภัทร วรฉัตร สังคมศึกษา10
19 6240109221 นายชนุดม สงวนรัตน์ สังคมศึกษา10
20 6240109222 นายชินวัฒน์ กองเกิด สังคมศึกษา10
21 6240109223 นายธงไชย พรมพิมาย สังคมศึกษา10
22 6240109224 นายนิธิศ นพแก้ว สังคมศึกษา10
23 6240109225 นายปัฐกรณ์ ศรีสุวะ สังคมศึกษา10
24 6240109226 นายพงศกร ปัดทุม สังคมศึกษา10
25 6240109228 นายภาณุวัฒน์ บุญสด สังคมศึกษา10
26 6240109230 นายวริทธิ์ อภิรักษ์ สังคมศึกษา10
27 6240109231 นายอธิป ประภาธนาโรจน์ สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123