รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา414033 : หุ่นยนต์ศาสตร์และระบบอัตโนมัติ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340115201 นางสาวกีรติ ปะโพชะนัง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6340115202 นางสาวณัฎฐณิชา ขาวกระโทก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
3 6340115203 นางสาวธิดารัตน์ จำชาติ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6340115204 นางสาวปรีญาพร นนทะศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6340115205 นางสาวภาศิตา หิรัญคำ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6340115206 นางสาวศิรินภา อุ่มกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6340115207 นางสาวสรวงสุดา ถิ่นโคกสูง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6340115208 นางสาวอรยา สิทธิขุนทด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6340115210 นายชัยมงคล เบกขุนทด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6340115212 นายธนวันต์ ไชยตัน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6340115213 นายธีรภัทร ลิ้มศิริอังกูร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6340115214 นายพงศกร มณีแสง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6340115215 นายยุทธการ คุ้มกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6340115216 นายศักดินนท์ ณ วงศ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6340115217 นายศุภกร ย่านกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6340115218 นายอนุวัฒน์ พาลี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123