รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา508429 : คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6241421102 นางสาวกิตติญาพร สิงห์ศรี อุตสาหกรรมศิลป์10
2 6241421103 นางสาวเกวลิน ราวพิมาย อุตสาหกรรมศิลป์10
3 6241421104 นางสาวเกวลี บุนนาค อุตสาหกรรมศิลป์10
4 6241421105 นางสาวชมพูนุช สินนอก อุตสาหกรรมศิลป์10
5 6241421107 นางสาวปิยฉัตร เมยขุนทด อุตสาหกรรมศิลป์10
6 6241421108 นางสาวพรนัชชา พิมตะขบ อุตสาหกรรมศิลป์10
7 6241421109 นางสาวพาพิมล คำพึ่งพร อุตสาหกรรมศิลป์10
8 6241421110 นางสาวพิมพ์ลภัส ประจำเมือง อุตสาหกรรมศิลป์10
9 6241421111 นางสาวพิมลรัตน์ ขอพรกลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
10 6241421112 นางสาวมลชญา เที่ยงตรง อุตสาหกรรมศิลป์10
11 6241421113 นางสาวมาริสา เสียงเย็น อุตสาหกรรมศิลป์10
12 6241421114 นางสาววรรณภร รอนใหม่ อุตสาหกรรมศิลป์10
13 6241421115 นางสาวศศิวิมล นิลพรมมา อุตสาหกรรมศิลป์10
14 6241421116 นางสาวสุภัสสรา ขนาดกลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
15 6241421117 นางสาวอัญชลี พรมดี อุตสาหกรรมศิลป์10
16 6241421118 นายเกษมราษฎร์ บุณชาติ อุตสาหกรรมศิลป์10
17 6241421120 นายณัฐวุฒิ มาระศรี อุตสาหกรรมศิลป์10
18 6241421122 นายธนพัฒน์ นันททิพรักษ์ อุตสาหกรรมศิลป์10
19 6241421124 นายพงศธร ป้องจิตใส อุตสาหกรรมศิลป์10
20 6241421125 นายพันกร พลสำโรง อุตสาหกรรมศิลป์10
21 6241421126 นายพีรภัทร ดาวไธสงค์ อุตสาหกรรมศิลป์10
22 6241421127 นายรุ่งโรจน์ สีเล อุตสาหกรรมศิลป์10
23 6241421128 นายวรภพ มีเค้า อุตสาหกรรมศิลป์10
24 6241421130 นายศรันย์ คิดถาง อุตสาหกรรมศิลป์10
25 6241421131 นายสมประสงค์ วันภูงา อุตสาหกรรมศิลป์10
26 6241421132 นายสิปปณัชญ์ สุเพียรศิริ อุตสาหกรรมศิลป์10
27 6241421133 นายอดุลวิทย์ อ่อนทองหลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
28 6241421134 นายอนพัทย์ ศักดิ์แดนไพร์ อุตสาหกรรมศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123