รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6140502131 นายกฤษฎา ปัญญา การจัดการ10
2 6440309101 นางสาวกาญจนา ยิ่งนอก อุตท่องเที่ยว10
3 6440309102 นางสาวจรรยมณฑน์ ไม้เกตุ อุตท่องเที่ยว10
4 6440309103 นางสาวชไมพร มหานารี อุตท่องเที่ยว10
5 6440309104 นางสาวณัฐสุดา ปลั่งกลาง อุตท่องเที่ยว10
6 6440309105 นางสาวธนาภรณ์ ขอมกิ่ง อุตท่องเที่ยว10
7 6440309106 นางสาวธิราวรรณ หวินจะโป๊ะ อุตท่องเที่ยว10
8 6440309107 นางสาวปวีณา พละชัย อุตท่องเที่ยว10
9 6440309108 นางสาวปิ่นเพชร โฮงวาปี อุตท่องเที่ยว10
10 6440309109 นางสาวปิยะฉัตร ปากดี อุตท่องเที่ยว10
11 6440309110 นางสาวพรรวษา ผูกพัน อุตท่องเที่ยว10
12 6440309111 นางสาวพรหมพร เสือซ่อนพงษ์ อุตท่องเที่ยว10
13 6440309112 นางสาวพลอยไพลิน ศุภศร อุตท่องเที่ยว10
14 6440309113 นางสาวภัทราพร ปานสุ่ม อุตท่องเที่ยว10
15 6440309114 นางสาวมณีรัตน์ เปลื้องกระโทก อุตท่องเที่ยว10
16 6440309115 นางสาวรัตนศิริ ศรีพรหม อุตท่องเที่ยว10
17 6440309116 นางสาวริณลาดา เปี่ยมเพ็ง อุตท่องเที่ยว10
18 6440309117 นางสาวรุ่งอรุณ นิยมนา อุตท่องเที่ยว10
19 6440309118 นางสาวสุพิชญา ภูสังกา อุตท่องเที่ยว10
20 6440309119 นางสาวสุวดี จุมพล อุตท่องเที่ยว10
21 6440309120 นางสาวอภิรดา ขอจัดกลาง อุตท่องเที่ยว10
22 6440309121 นางสาวอลันดาวัยล์ สีหะวงษ์ อุตท่องเที่ยว10
23 6440309122 นางสาวอัจฉราภรณ์ แว่นใส อุตท่องเที่ยว10
24 6440309124 นายธนพัฒน์ มะยมหิน อุตท่องเที่ยว10
25 6440309125 นายปิติกร พันธุ์ธงไชย อุตท่องเที่ยว10
26 6440309126 นายพันธกานต์ ศิลป์ประสิทธิ์ อุตท่องเที่ยว10
27 6440309127 นายเมธาสิทธิ์ ยอดทองหลาง อุตท่องเที่ยว10
28 6440309128 นายยุทธนา โนใหม่ อุตท่องเที่ยว10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 6440202101 นางสาวจันทิราภรณ์ ปุยะติ วิทย์ สวล.10
30 6440202102 นางสาวชนัญญา มิตรชอบ วิทย์ สวล.10
31 6440202103 นางสาวชลธิชา ดาราตะคุ วิทย์ สวล.10
32 6440202104 นางสาวชุติภา กัณหา วิทย์ สวล.10
33 6440202105 นางสาวนุชนาฏ จงเด่นกลาง วิทย์ สวล.10
34 6440202106 นางสาวเยาวลักษณ์ ผลมาตร วิทย์ สวล.10
35 6440202107 นางสาวสุพรรษา สุพิพัฒนโมลี วิทย์ สวล.60
36 6440202108 นางสาวอรัชญา นากกระแสร์ วิทย์ สวล.10
37 6440202111 นายปฏิพัทธ์ หวังแอบกลาง วิทย์ สวล.10
38 6440202113 นายเสาร์วิชัย บุขุนทด วิทย์ สวล.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123