รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440701101 นางสาวกนกวรรณ มาสเหียน การจัดการ10
2 6440701102 นางสาวกษิรา หมวดสันเทียะ การจัดการ10
3 6440701103 นางสาวเกวลิน หาญจันทร์ การจัดการ10
4 6440701104 นางสาวจรรยาพร พรมเกษา การจัดการ10
5 6440701105 นางสาวจิรัฐิติกาล จันทร์นอก การจัดการ10
6 6440701106 นางสาวชนิสรา สินธุบัว การจัดการ10
7 6440701107 นางสาวญาณิดา ศรียงค์ การจัดการ10
8 6440701108 นางสาวณัฐธิกา ใจเอื้อ การจัดการ10
9 6440701109 นางสาวธิดารัตน์ ประเสริฐพงษ์ การจัดการ10
10 6440701110 นางสาวนวพร เลียบกระโทก การจัดการ10
11 6440701111 นางสาวนันธิกานต์ ภูมิสัตย์ การจัดการ10
12 6440701112 นางสาวนัสฑิกาญ ดบขุนทด การจัดการ10
13 6440701113 นางสาวบุษบา ชีพอุบัติ การจัดการ10
14 6440701114 นางสาวปัณฑิตา เคล้าพิมาย การจัดการ10
15 6440701115 นางสาวปิยธิดา กลางนอก การจัดการ10
16 6440701116 นางสาวพัชราพร บุญเครือบ การจัดการ10
17 6440701117 นางสาวพิมผกามาศ วิทยา การจัดการ10
18 6440701118 นางสาวมยุรฉัตร ชุดทะเล การจัดการ10
19 6440701119 นางสาวรุ่งทิวา ควรขุนทด การจัดการ10
20 6440701120 นางสาวฤทัยรัตน์ ภินานันทชัย การจัดการ60
21 6440701121 นางสาววารุณี เตยไธสง การจัดการ10
22 6440701122 นางสาววิไลวรรณ โสภี การจัดการ10
23 6440701123 นางสาวศลิษา โพธิ์ณรงค์ การจัดการ10
24 6440701124 นางสาวศิริพร เทพปาน การจัดการ10
25 6440701125 นางสาวสโรชา กองทองนอก การจัดการ10
26 6440701126 นางสาวสุธิดา สุขดำ การจัดการ10
27 6440701127 นางสาวเสาวลักษณ์ เดิ่นกลาง การจัดการ10
28 6440701128 นางสาวอภิญญา จอดนอก การจัดการ10
29 6440701129 นางสาวอริสยา ฮะสูงเนิน การจัดการ10
30 6440701130 นางสาวอาริษา จั่วสันเทียะ การจัดการ60
31 6440701131 นายกษิดินทร์ แป้นปลื้ม การจัดการ10
32 6440701132 นายจักรวาล เรืองลือชา การจัดการ10
33 6440701133 นายชรินทร์ สมกวน การจัดการ10
34 6440701134 นายชานนท์ อินจันทึก การจัดการ10
35 6440701135 นายณพฤกษ์ สายภักดี การจัดการ10
36 6440701136 นายณัฐดนัย สีสุพรรณ การจัดการ10
37 6440701137 นายธนภัทร์ พะธะนะ การจัดการ10
38 6440701138 นายนรินทร นิลรัตน์ การจัดการ10
39 6440701139 นายพิชิตชัย ใยเทศ การจัดการ10
40 6440701140 นายอาทิตย์ กล่าวพิมาย การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123