รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240502212 นางสาวนารีรัตน์ นาโส การจัดการ10
2 6240502229 นายเดชธน เลิศวรวัชร การจัดการ10
3 6440701301 นางสาวกรวิกา มีมานะ การจัดการ10
4 6440701302 นางสาวกุลนาถ พันไธสง การจัดการ10
5 6440701303 นางสาวข้าวทิพย์ รัตนวิจิตร การจัดการ10
6 6440701304 นางสาวจิตรลดา คาวีโชติ การจัดการ10
7 6440701305 นางสาวชนานันท์ พันไธสงค์ การจัดการ10
8 6440701306 นางสาวชุลีกร บรรดาศักดิ์ การจัดการ10
9 6440701307 นางสาวณัฐจิรา ค้อนกระโทก การจัดการ10
10 6440701308 นางสาวธิดาพร ชิดโคกสูง การจัดการ10
11 6440701309 นางสาวนฤมล ชวนกลาง การจัดการ10
12 6440701310 นางสาวนันทิยา หัสดง การจัดการ10
13 6440701311 นางสาวนันธิยา ดงกระโทก การจัดการ10
14 6440701312 นางสาวบุญสิตา เชยปั่นกลาง การจัดการ10
15 6440701313 นางสาวปวริศา คงสุวรรณ การจัดการ10
16 6440701314 นางสาวปาลิดา เทียมมูล การจัดการ10
17 6440701315 นางสาวพรไพลิน มูลติปฐม การจัดการ10
18 6440701316 นางสาวพิณัฐศจี บุญล้น การจัดการ10
19 6440701317 นางสาวพิยะดา รักกระโทก การจัดการ10
20 6440701318 นางสาวรัชดาพร ขอช่วยกลาง การจัดการ10
21 6440701319 นางสาวรุ่งรัตน์ หิบขุนทด การจัดการ10
22 6440701320 นางสาววราพร นิรัตนะไพร การจัดการ10
23 6440701321 นางสาววิจิตรา มิกขุนทด การจัดการ10
24 6440701322 นางสาวศรินญา นกเม่า การจัดการ10
25 6440701323 นางสาวศิริจรรณ์ญา สังคด การจัดการ10
26 6440701324 นางสาวสมฤดี กิติสกนธ์ การจัดการ10
27 6440701325 นางสาวสุชาวดี แลสันเทียะ การจัดการ10
28 6440701326 นางสาวสุภัสสร อุดมบุญ การจัดการ10
29 6440701327 นางสาวอภิชญา นิลเกษม การจัดการ10
30 6440701328 นางสาวอรปรียา ต่อประเสริฐ การจัดการ10
31 6440701329 นางสาวอัญชัน บุญทมาท การจัดการ10
32 6440701330 นายกวิน ชื่นบัวทอง การจัดการ10
33 6440701331 นายจักรพรรดิ์ วงษ์จิ การจัดการ10
34 6440701332 นายเจษฎา ผาดไธสง การจัดการ10
35 6440701333 นายชานนท์ ปะวะสี การจัดการ10
36 6440701334 นายฐิติพงศ์ บั้งทอง การจัดการ10
37 6440701335 นายณภัทร เครื่องกลาง การจัดการ10
38 6440701336 นายธนพล รอดวินิจ การจัดการ10
39 6440701337 นายธนวัฒน์ อัมรินทร์รัตน์ การจัดการ10
40 6440701338 นายพงศ์พัฒน์ เพ็ชรเกื้อ การจัดการ10
41 6440701339 นายภูวดล สุดกระโทก การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123