รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240502425 นางสาวอาทิตยา บุญนอก การจัดการ10
2 6440702101 นางสาวกนกวรรณ รุ่งโรจน์ โลจิสติกส์10
3 6440702102 นางสาวกานต์สุดา คำเชื้อต้น โลจิสติกส์10
4 6440702103 นางสาวกุลิสรา วิเชียรดี โลจิสติกส์10
5 6440702104 นางสาวจันทร์เต็มดวง จันทร์เอี่ยม โลจิสติกส์10
6 6440702105 นางสาวจารุวรรณ ดวงมะณี โลจิสติกส์10
7 6440702106 นางสาวจิดาภา ยอดจังหรีด โลจิสติกส์10
8 6440702107 นางสาวจิราพรรณ ปิ่นสุวรรณ โลจิสติกส์10
9 6440702108 นางสาวจิราภา เลิศขุนทด โลจิสติกส์10
10 6440702109 นางสาวชนากานต์ จรอนรัมย์ โลจิสติกส์10
11 6440702110 นางสาวชนิตกานต์ มูลวงษ์ โลจิสติกส์10
12 6440702111 นางสาวชูขวัญ ทองดี โลจิสติกส์10
13 6440702112 นางสาวญาณิษา เมตะคุ โลจิสติกส์60
14 6440702113 นางสาวณัฐธิดา สังข์พระเหวก โลจิสติกส์10
15 6440702114 นางสาวดวงหทัย รวมขุนทด โลจิสติกส์10
16 6440702115 นางสาวทิพย์เกษร สุภาษร โลจิสติกส์10
17 6440702116 นางสาวธิดารัตน์ กอกกกลาง โลจิสติกส์10
18 6440702117 นางสาวนลิน หวังท่ากลาง โลจิสติกส์10
19 6440702118 นางสาวนิตินันท์ ชินกลาง โลจิสติกส์10
20 6440702119 นางสาวประภาพร ก่อนกระโทก โลจิสติกส์10
21 6440702121 นางสาวปาริฉัตร เพชรก้อน โลจิสติกส์10
22 6440702122 นางสาวพรรณิภา ธรรมสงฆ์ โลจิสติกส์10
23 6440702123 นางสาวพลอยไพลิน ไพร่เวหา โลจิสติกส์10
24 6440702124 นางสาวเพชรรัตน์ ลายไผ่ โลจิสติกส์10
25 6440702125 นางสาวภัทรปภา พันแสน โลจิสติกส์10
26 6440702126 นางสาวมณฑินี คงสม โลจิสติกส์10
27 6440702127 นางสาวมัทนพร จัดนอก โลจิสติกส์10
28 6440702128 นางสาวเมวิกา คีรีกลาง โลจิสติกส์10
29 6440702129 นางสาววนิศรา ดำกระโทก โลจิสติกส์10
30 6440702130 นางสาววีริญาธร ตั้งสงวน โลจิสติกส์10
31 6440702131 นางสาวศิริมาส เฉยน่วม โลจิสติกส์10
32 6440702132 นางสาวศุภิสรา ปราชญ์นิวัฒน์ โลจิสติกส์10
33 6440702133 นางสาวสุชาดา โจ้พิมาย โลจิสติกส์10
34 6440702134 นางสาวอภิสรา จักเฮียม โลจิสติกส์10
35 6440702135 นางสาวอรปรียา กายขุนทด โลจิสติกส์10
36 6440702136 นางสาวอลิสา ชมชื่น โลจิสติกส์10
37 6440702137 นางสาวสเรยมาวส์ เฮือน โลจิสติกส์10
38 6440702138 นายคชา อาจกล้า โลจิสติกส์10
39 6440702139 นายธนกร ทั่งกล่ำ โลจิสติกส์10
40 6440702140 นายธนาวุฒิ บัวกลาง โลจิสติกส์10
41 6440702141 นายพีรพัฒน์ เอื้อจิตอารี โลจิสติกส์10
42 6440702142 นางสาวนิชาภัทร สีลาสอน โลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123