รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6441601101 นางสาวกฤติกา จันทร บัญชี10
2 6441601102 นางสาวเกษร กาบขุนทด บัญชี10
3 6441601103 นางสาวขวัญฤดี โม้วงษ์ บัญชี10
4 6441601104 นางสาวจารุวรรณ สีสุขทอ บัญชี10
5 6441601105 นางสาวจิรภิญญา ทะกาเนนะ บัญชี10
6 6441601106 นางสาวจุฬารัตน์ คำมา บัญชี10
7 6441601107 นางสาวญาณิศา มิตมาตย์ บัญชี10
8 6441601108 นางสาวฐิติมา ทมตะขบ บัญชี10
9 6441601109 นางสาวณัฐพร จันทีนอก บัญชี10
10 6441601110 นางสาวทอฝัน บุญหว่าน บัญชี10
11 6441601111 นางสาวนริศรา น้อยทอง บัญชี10
12 6441601112 นางสาวนลัทพร บัวงาม บัญชี10
13 6441601113 นางสาวนิธิภร พูนศรี บัญชี10
14 6441601114 นางสาวปภัสรา ถาต่าย บัญชี10
15 6441601115 นางสาวปวิศา เวโสวา บัญชี10
16 6441601116 นางสาวปัญญาทิพย์ คำพร บัญชี10
17 6441601117 นางสาวพัชรนันท์ ไขขุนทด บัญชี10
18 6441601118 นางสาวพิมพ์ลดา ประเสริฐวง บัญชี10
19 6441601119 นางสาวภัทรมล ศรัทธาคลัง บัญชี10
20 6441601120 นางสาวมนฤทัย พลไร่ บัญชี10
21 6441601121 นางสาวรินทร์ลภัส กิตติพรวรธันยา บัญชี10
22 6441601122 นางสาววนัสนันท์ พรหมสาลี บัญชี10
23 6441601123 นางสาววารุณี มังกร บัญชี10
24 6441601124 นางสาวศศิกานต์ ชัยศรี บัญชี10
25 6441601125 นางสาวศิรประภา มากมาย บัญชี10
26 6441601126 นางสาวศิริยากร ชนะบัว บัญชี10
27 6441601127 นางสาวสิธาดา เทพอารักษ์กุล บัญชี10
28 6441601128 นางสาวสุกัลยา รัดทำ บัญชี10
29 6441601129 นางสาวสุดารัตน์ อันตะละโลก บัญชี10
30 6441601130 นางสาวสุภาวดี บิลกระโทก บัญชี10
31 6441601131 นางสาวอทิตยา สายจันทร์ บัญชี10
32 6441601132 นางสาวอรพิมพ์ สุวรรณวิชัย บัญชี10
33 6441601133 นางสาวอิศริยา ขาวกระโทก บัญชี10
34 6441601134 นายปัญญวิชญ์ อินทิตานนท์ บัญชี10
35 6441601135 นายรณกฤต จงแจ้งกลาง บัญชี10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
36 6441403101 นางสาวจีรพรรณ ศรีเพชรพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
37 6441403102 นางสาวณฐิฌา โยสะมา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
38 6441403103 นางสาวนัฏฐิมา ศรีพรมษา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
39 6441403104 นางสาวปนัสยา เลียนอย่าง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
40 6441403105 นางสาวศศิวิมล บัญดิษรัมย์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
41 6441403106 นางสาวสโรชา เวินสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
42 6441403107 นางสาวอนันญาลักษณ์ ฆ้องชัย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
43 6441403108 นายกีรติ เจริญโต๊ะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
44 6441403110 นายจารุวัฒน์ ชัยชนะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
45 6441403111 นายชนินทร์ วงศ์จรัสรวี วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
46 6441403112 นายณรงค์ชัย อ่วมในเมือง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
47 6441403113 นายณัฐวัตร อุทัยรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123