รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6441601201 นางสาวกัญญารัตน์ กุลวิเศษศิริ บัญชี10
2 6441601202 นางสาวขนิษฐา เซี่ยงหวอง บัญชี10
3 6441601203 นางสาวจารุภา สมานทอง บัญชี10
4 6441601204 นางสาวจิรพัฒน์ ค้ำกระโทก บัญชี10
5 6441601205 นางสาวจุฑาทิพย์ สร้อยทองดี บัญชี10
6 6441601206 นางสาวชนิตา ราณรงค์ บัญชี10
7 6441601207 นางสาวฐิดารัตน์ มีชำนาญ บัญชี10
8 6441601208 นางสาวณริสสา เก่าพิมาย บัญชี10
9 6441601209 นางสาวณัฐพร จิวอติวัณณ์ บัญชี10
10 6441601210 นางสาวนภัสสร จำบัวขาว บัญชี60
11 6441601211 นางสาวนริศรา นามพุทธา บัญชี10
12 6441601212 นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสัน บัญชี10
13 6441601213 นางสาวเบ็ญจารัตน์ เบ็ญจพรรณ บัญชี10
14 6441601214 นางสาวปรายฟ้า พิเศษ บัญชี10
15 6441601215 นางสาวปวีณา หนูโคกสูง บัญชี10
16 6441601216 นางสาวปิยธิดา ถางโพธิ์ บัญชี10
17 6441601217 นางสาวพิชามญชุ์ พิมพ์ปรุ บัญชี10
18 6441601218 นางสาวเพ็ชรา ชินทวัน บัญชี10
19 6441601219 นางสาวมณัฐติยา อินหมื่นไว บัญชี10
20 6441601220 นางสาวเมธินี สุวรรณพิทักษ์ บัญชี10
21 6441601221 นางสาวลักษิกา พะยอมใหม่ บัญชี10
22 6441601222 นางสาววริศรา กวดพุดซา บัญชี10
23 6441601223 นางสาววิชญาดา พลศรี บัญชี10
24 6441601224 นางสาวศศิธร สอนดี บัญชี10
25 6441601225 นางสาวศิริกมล พลธรรม บัญชี10
26 6441601226 นางสาวสายธาร ขาวมณี บัญชี10
27 6441601227 นางสาวสิริจันทร์ เกิดมงคล บัญชี10
28 6441601228 นางสาวสุขพรรษา ปุราณะผาย บัญชี10
29 6441601229 นางสาวสุนิตา ลมสูงเนิน บัญชี10
30 6441601230 นางสาวสุวนันท์ แพะขุนทด บัญชี10
31 6441601231 นางสาวอนัญญา หอมจันทึก บัญชี10
32 6441601232 นางสาวอารีรัตน์ รอดเผือก บัญชี10
33 6441601233 นายถิรกมล เสนาสังข์ บัญชี10
34 6441601234 นายพุทธิพงศ์ ราษฎรดี บัญชี10
35 6441601235 นายศิขรินทร์ บำรุงรส บัญชี10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
36 6441403114 นายณัฐวุฒิ รัตน์เพ็ชร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
37 6441403115 นายทรงกลด ขอห้อมกลาง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
38 6441403116 นายธนวัฒน์ พักตรแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
39 6441403117 นายธนะกาญจน์ แฟสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
40 6441403118 นายธีรภัทร วงษา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
41 6441403119 นายนราธิป เบียฬขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
42 6441403120 นายพันธกานต์ วรรณปะเต วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
43 6441403121 นายภัทรพล ผิผ่วนนอก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
44 6441403122 นายเรวัชร์ นเรกุล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
45 6441403123 นายศุภกร ทุมแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
46 6441403124 นายสันติ พงษ์ใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
47 6441403125 นายสุพรรณเมธ บุตรราช วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123