รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440201101 นางสาวกนิษฐา ดวงอินทร์ คหกรรม10
2 6440201102 นางสาวกัญญาภัค พลประจัน คหกรรม10
3 6440201103 นางสาวชาลิสา ปานประชาติ คหกรรม10
4 6440201104 นางสาวณภัทศร แอบจันอัด คหกรรม10
5 6440201105 นางสาวทัศยา ประทุมเทา คหกรรม10
6 6440201106 นางสาวธิติมา หินเธาว์ คหกรรม10
7 6440201107 นางสาวพัชราภรณ์ เพชรล้ำ คหกรรม10
8 6440201108 นางสาวพิมพ์ชนก ชมหว้า คหกรรม10
9 6440201109 นางสาวไพลิน แบขุนทด คหกรรม10
10 6440201110 นางสาวภาพิชชา ชาติชนะ คหกรรม10
11 6440201111 นางสาวโยษิตา สุภาโย คหกรรม10
12 6440201112 นางสาววรรณริษา ศรีอ่อน คหกรรม10
13 6440201113 นางสาววัลลภา ปักการะโต คหกรรม10
14 6440201114 นางสาวสมิตา ดิษฐ์สันเทียะ คหกรรม10
15 6440201115 นางสาวสุรนาถ งามวงศ์ คหกรรม10
16 6440201116 นางสาวเสาวลักษณ์ อินคล้าย คหกรรม10
17 6440201117 นางสาวอนัญพร สมพรจิตร์ คหกรรม10
18 6440201118 นางสาวอมรรัตน์ ง่วนสูงเนิน คหกรรม10
19 6440201119 นางสาวอริษา ทะเลดอน คหกรรม10
20 6440201120 นายจิรานุวัฒน์ ฝ่าพิมาย คหกรรม10
21 6440201121 นายเจษฎา ชีวารัตน์ คหกรรม10
22 6440201122 นายณรงค์ศักดิ์ บุงกระโทก คหกรรม10
23 6440201123 นายวิวรรธน์ เเพงห่อพาน คหกรรม10
24 6440201124 นายวุฒินาฏ วุฒิเผ่า คหกรรม10
25 6440201125 นายศรายุทธ มาลา คหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123