รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440210101 นางสาวกาญจนา เพียรแก้ว เกษตรศาสตร์10
2 6440210102 นางสาวจันทร์กานต์ เพลินบุญ เกษตรศาสตร์10
3 6440210103 นางสาวณัฐญดา มงคลชาติ เกษตรศาสตร์10
4 6440210104 นางสาวณัฐภัสสร โคสินทร์ เกษตรศาสตร์10
5 6440210105 นางสาวธนาภรณ์ สินธุวงษานนท์ เกษตรศาสตร์10
6 6440210106 นางสาวนารี อุนโล เกษตรศาสตร์10
7 6440210107 นางสาวน้ำฝน คินขุนทด เกษตรศาสตร์10
8 6440210108 นางสาวนิรุชา โนนทิง เกษตรศาสตร์10
9 6440210109 นางสาวบุษบง โนนสันเทียะ เกษตรศาสตร์10
10 6440210111 นางสาวพรรณษา รวมศักดิ์ เกษตรศาสตร์10
11 6440210112 นางสาวพิมพ์ชนก ผลเกิด เกษตรศาสตร์10
12 6440210113 นางสาวพิยดา จันทุภา เกษตรศาสตร์10
13 6440210114 นางสาวพิยดา ลาแก้ว เกษตรศาสตร์10
14 6440210115 นางสาวมาริสา ฟ้าคุ้ม เกษตรศาสตร์10
15 6440210116 นางสาวเมธาวดี สงนอก เกษตรศาสตร์10
16 6440210117 นางสาวศิริมา ปัญญาพิมพ์ เกษตรศาสตร์10
17 6440210118 นางสาวสุวนันท์ จำบัวขาว เกษตรศาสตร์10
18 6440210119 นางสาวอธิชา มาศรัตน์ เกษตรศาสตร์10
19 6440210121 นางสาวอรวรรณ ชัยน้อย เกษตรศาสตร์10
20 6440210122 นายกิตติศักดิ์ กองคำพู เกษตรศาสตร์10
21 6440210123 นายธนพนธ์ พรมบวช เกษตรศาสตร์10
22 6440210124 นายธราเทพ จินดาศิริพงศ์ เกษตรศาสตร์10
23 6440210125 นายปฏิมา ทองคำ เกษตรศาสตร์10
24 6440210126 นายพงศ์ปณต มอมขุนทด เกษตรศาสตร์60
25 6440210127 นายพัชรดนัย ชรากลาง เกษตรศาสตร์10
26 6440210128 นายรัตนากร พลหาร เกษตรศาสตร์10
27 6440210129 นายศุภกฤต ดวงจันทร์ เกษตรศาสตร์10
28 6440210130 นายเศกสรร บุบผามาโล เกษตรศาสตร์10
29 6440210131 นายสุรชัย ศรีมงคล เกษตรศาสตร์60
30 6440210132 นายอธิป ทองอินทร์ เกษตรศาสตร์10
31 6440210133 นายเอกภพ สงสุแก เกษตรศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123