รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440704217 นายนภัส ศรีม่วงกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6440704218 นายเนวิน ทองนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6440704219 นายพินิจนันต์ เอี่ยมยอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6440704220 นายภูมิพิพัฒน์ ม่วงเพชร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6440704221 นายรักเกียรติ ปาจี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6440704222 นายศรนารายณ์ ราสระน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6440704223 นายสุรเดช คงวิริยะประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 6441401101 นางสาวกรรณิการ์ แก้วรัมย์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
9 6441401102 นางสาวกัญญานัฐ มะพันธ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
10 6441401103 นางสาวกิตนิภา อ้นชาลี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
11 6441401104 นางสาวจันทนิภา สมงาม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
12 6441401105 นางสาวชมภูนุช ติศาลา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
13 6441401106 นางสาวชลธิชา ไชยโคตร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
14 6441401107 นางสาวนริศรา เนื่องนรินทร์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
15 6441401108 นางสาวนิชชาวัลย์ ห้อยไธสง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
16 6441401109 นางสาวพิมพ์มาดา สีมืด วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
17 6441401110 นางสาวพิมพ์รพัฒน์  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
18 6441401111 นางสาวมณีมณฑ์ สายแก้วราช วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
19 6441401112 นางสาวมัลลิกา พาชอบ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
20 6441401113 นางสาววรรณวิสา หารินไสล วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
21 6441401114 นางสาวศศิกานต์ คุ้มกระโทก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
22 6441401115 นางสาวศุภัตตรา บุญประเสริฐ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
23 6441401116 นางสาวสุกัญญา วีปะสูงเนิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
24 6441401117 นางสาวสุนิษา ปลิ้นโชคชัย วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
25 6441401118 นางสาวสุปรียา เพ็งเพชร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
26 6441401119 นางสาวอาภาพร เป้าสอน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
27 6441401120 นายณัฐศิษย์ สุดแสงเขียว วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
28 6441401121 นายพัชรพล ชาวงศ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
29 6441401122 นายมฆวัน เกขุนทด วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
30 6441401123 นายโสภณ เฉลยรถ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123