รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440206101 นางสาวณัฐริกา ทยานสิงห์ ภูมิสารสนเทศ10
2 6440206102 นางสาวนิภาพรรณ ชูพุดซา ภูมิสารสนเทศ10
3 6440206103 นายเกรียงไกร เสือโสมง ภูมิสารสนเทศ10
4 6440206104 นายวงศกร สุขดี ภูมิสารสนเทศ10
5 6440212101 นางสาวกัญญพัชร พงศ์ดำบรรพ์กุล เทคโนอาหาร10
6 6440212102 นางสาวคัธรินทร์ อาสานอก เทคโนอาหาร10
7 6440212103 นางสาวจุฑาทินีย์ อาศัยนา เทคโนอาหาร10
8 6440212104 นางสาวธนพร พวงศรี เทคโนอาหาร10
9 6440212105 นางสาวธนัชชา สันตะวงค์ เทคโนอาหาร10
10 6440212106 นางสาวนิจติการ ฉิมครบุรี เทคโนอาหาร10
11 6440212107 นางสาวเนตรดาว กุงนอก เทคโนอาหาร60
12 6440212108 นางสาวพิตตะวัน นาคดิลก เทคโนอาหาร10
13 6440212109 นางสาวเพชรชมพู นุ่มนก เทคโนอาหาร10
14 6440212110 นางสาวเพ็ญนภา สายขุนทด เทคโนอาหาร10
15 6440212111 นางสาวภัทรลดา ฤทธิคำ เทคโนอาหาร10
16 6440212112 นางสาวมาริษา ฮอสูงเนิน เทคโนอาหาร10
17 6440212113 นางสาวรุ่งนภา บุญดี เทคโนอาหาร10
18 6440212114 นางสาวล้อมเพชร พึ่งทหาร เทคโนอาหาร10
19 6440212115 นางสาวลัดดาวัลย์ มุ่งแฝงกลาง เทคโนอาหาร10
20 6440212116 นางสาววรัญญา เหลือสุข เทคโนอาหาร10
21 6440212117 นางสาววาสนา จำปาเฮียง เทคโนอาหาร10
22 6440212118 นางสาวสรัยณา ฮน เทคโนอาหาร10
23 6440212119 นางสาวสุภาวดี ฉิมนอก เทคโนอาหาร10
24 6440212120 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมสวัสดิ์ เทคโนอาหาร10
25 6440212121 นางสาวอนัญญา สมจิตร เทคโนอาหาร10
26 6440212122 นางสาวอนันตญา ตรีสอน เทคโนอาหาร10
27 6440212123 นางสาวอมรรัตน์ เกินรัมย์ เทคโนอาหาร10
28 6440212124 นางสาวอรวรรณ พุทธศานติ์บัณฑิต เทคโนอาหาร10
29 6440212125 นายเกียรติศักดิ์ รอไธสง เทคโนอาหาร10
30 6440212126 นายไกรสร รอดกลาง เทคโนอาหาร10
31 6440212127 นายเจตนิพัทร์ หินแดง เทคโนอาหาร10
32 6440212128 นายนัฐวุฒิ ใบบัว เทคโนอาหาร10
33 6440212129 นายพัทธดนย์ คงประดิษฐ เทคโนอาหาร10
34 6440212130 นายสมมาส บ้านกระโทก เทคโนอาหาร10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35 6440401101 นางสาวศิริพร โถคำนาม เซรามิกส์10
36 6440401102 นางสาวสุรัชดา อุตตะโชติ เซรามิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123