รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP14
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440213101 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีโนนทอง วิทย์คอม10
2 6440213102 นางสาวฐิติญา ประจิตร วิทย์คอม10
3 6440213103 นางสาวพัชราภรณ์ งามเจริญ วิทย์คอม10
4 6440213104 นางสาวมุขธิดา คุ้มปรุ วิทย์คอม10
5 6440213105 นางสาวรุ่งรวิน ช่างสลัก วิทย์คอม10
6 6440213106 นางสาวศศิชานันท์ ธรรมคุ้มสกุล วิทย์คอม10
7 6440213107 นางสาวอริศรา พิรักษา วิทย์คอม10
8 6440213108 นายกิตติธัช นรินทร์นอก วิทย์คอม10
9 6440213109 นายณภัทร เมฆคุณานนท์ วิทย์คอม10
10 6440213110 นายดนัย บานโพธิ์ วิทย์คอม10
11 6440213111 นายถนอม ชัชวาลย์ วิทย์คอม10
12 6440213112 นายธนวัฒน์ วิริยะชัยยศ วิทย์คอม10
13 6440213113 นายนราวิชญ์ ไชยอรรจนาภรณ์ วิทย์คอม10
14 6440213114 นายปิยสวัสดิ์ เวหน วิทย์คอม10
15 6440213115 นายพลธนธรณ์ กิ่งนอก วิทย์คอม10
16 6440213116 นายภาณุพงศ์ ปีแหล่ วิทย์คอม10
17 6440213117 นายราม ด่านกระโทก วิทย์คอม10
18 6440213118 นายวีรภัทร เฉลยชล วิทย์คอม10
19 6440213119 นายศักรินทร์ เกตุทับ วิทย์คอม10
20 6440213120 นายสุกฤษ มาปัสสาเดชากุล วิทย์คอม10
21 6440213121 นายจักรพงศ์ ดอกพิกุล วิทย์คอม10
22 6440213122 นายพฤหัส ขนายกลาง วิทย์คอม10
23 6440213201 นางสาวชาลิสา กลีบพรมราช วิทย์คอม10
24 6440213202 นางสาวนพสรณ์ พึ่งแก้ว วิทย์คอม60
25 6440213203 นางสาวพิมชนก ลือชัย วิทย์คอม10
26 6440213204 นางสาวรัตติยากร สุประมา วิทย์คอม10
27 6440213205 นางสาววรัญญา หาแก้ว วิทย์คอม10
28 6440213206 นางสาวสาวิกา ภิญโยศรี วิทย์คอม10
29 6440213207 นายกฤศ วงศ์คุลี วิทย์คอม10
30 6440213208 นายชัยมงคล ทองลา วิทย์คอม10
31 6440213209 นายณัฐธนโชติ พรานป่า วิทย์คอม10
32 6440213210 นายตุลยวัต หลงเจริญ วิทย์คอม10
33 6440213211 นายทวีวัฒน์ พรใหม่ วิทย์คอม60
34 6440213212 นายธนวัต พันอุไร วิทย์คอม10
35 6440213213 นายประกรรษวัต พระเดชกิ่ง วิทย์คอม10
36 6440213214 นายพรอนันต์ ตุ่นกลาง วิทย์คอม10
37 6440213215 นายพีรดนย์ แสงชาติ วิทย์คอม10
38 6440213216 นายภูธเนตร เกตุขุนทด วิทย์คอม10
39 6440213217 นายวงศกร วงศ์หริรักษ์ วิทย์คอม10
40 6440213218 นายศักดิ์สิทธิ์ชัย เตรียมมะเริง วิทย์คอม10
41 6440213219 นายสิริวัฐ น่าชม วิทย์คอม10
42 6440213220 นายอนิวัต หม้อนนทา วิทย์คอม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123