รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP15
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440214101 นางสาวกนกวรรณ หมั่นพงษ์ เทคโนสารสนเทศ10
2 6440214102 นางสาวกมลวรรณ คำแสน เทคโนสารสนเทศ10
3 6440214103 นางสาวขวัญฤดี ทองโสม เทคโนสารสนเทศ10
4 6440214104 นางสาวฐิติมา ยาทองทิพย์ เทคโนสารสนเทศ10
5 6440214105 นางสาวณัชชา เสาะขุนทด เทคโนสารสนเทศ10
6 6440214106 นางสาวนฤมล สังผักแว่น เทคโนสารสนเทศ10
7 6440214107 นางสาวนันทกานต์ ประกอบเพชร เทคโนสารสนเทศ10
8 6440214108 นางสาวปริมมิกา ศักดิ์วราภรณ์ เทคโนสารสนเทศ10
9 6440214110 นางสาวพรชิตา นาคสุข เทคโนสารสนเทศ10
10 6440214112 นางสาวภิญญาดา ขอมีกลาง เทคโนสารสนเทศ10
11 6440214113 นางสาวศิริประภา ปักษา เทคโนสารสนเทศ10
12 6440214114 นางสาวอักษราภัค เลาลาด เทคโนสารสนเทศ10
13 6440214115 นางสาวอินทิรา เยี่ยมจัตุรัส เทคโนสารสนเทศ60
14 6440214116 นายกฤตภาส อาบสุวรรณ์ เทคโนสารสนเทศ10
15 6440214117 นายเกรียงไกร มุ่งก่อกลาง เทคโนสารสนเทศ10
16 6440214118 นายเกียรติศักดิ์ การบรรจง เทคโนสารสนเทศ10
17 6440214119 นายชยากร เขียวกุ้ง เทคโนสารสนเทศ10
18 6440214120 นายชัชชัย พรหมวิชัย เทคโนสารสนเทศ10
19 6440214121 นายทัศน์พล เหิงขุนทด เทคโนสารสนเทศ10
20 6440214122 นายธงชัย แสนอุบล เทคโนสารสนเทศ10
21 6440214123 นายธีรภัทร ทองประภา เทคโนสารสนเทศ10
22 6440214124 นายนาวา นวนดี เทคโนสารสนเทศ10
23 6440214126 นายปีติภัทร ประชุมกลาง เทคโนสารสนเทศ60
24 6440214127 นายปิยพนธ์ พิพิธกุล เทคโนสารสนเทศ10
25 6440214128 นายยุทธพล มูลสาร เทคโนสารสนเทศ10
26 6440214129 นายวิทวัส ปุ่นโพธิ์ เทคโนสารสนเทศ10
27 6440214130 นายศิขรินทร์ มิกขุนทด เทคโนสารสนเทศ10
28 6440214131 นายศุภฤกษ์ ตาไว เทคโนสารสนเทศ10
29 6440214132 นายสิทธิศักดิ์ โฮเบ้อร์มันน์ เทคโนสารสนเทศ10
30 6440214133 นายสุชิชาติ ชุดทะเล เทคโนสารสนเทศ10
31 6440214134 นายสุพัฒน์พงษ์ สินไชย เทคโนสารสนเทศ10
32 6440214135 นายอโนชา เกตุทอง เทคโนสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123