รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP16
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6140606210 นางสาวปัญณพร พิพิธพล นิเทศศาสตร์10
2 6441101101 นางสาวกนกพรรณ ทิพแสง เศรษฐศาสตร์10
3 6441101102 นางสาวณมัสนันท์ ตรงกลาง เศรษฐศาสตร์10
4 6441101104 นางสาวปรารถนา จบมลุม เศรษฐศาสตร์10
5 6441101105 นางสาวเปรมฤดี กมขุนทด เศรษฐศาสตร์10
6 6441101106 นางสาวพรพิมล คนตรง เศรษฐศาสตร์10
7 6441101107 นางสาวพาขวัญ ดีเดิม เศรษฐศาสตร์10
8 6441101108 นางสาวลลิลทิพย์ พรมด่าน เศรษฐศาสตร์10
9 6441101109 นางสาววลัยพรรณ ขอนพุดซา เศรษฐศาสตร์10
10 6441101110 นางสาวอริสรา ศรีวิลาด เศรษฐศาสตร์10
11 6441101111 นางสาวอาทิติยา ภูบังดาว เศรษฐศาสตร์10
12 6441101112 นายเจษฎากร ทองคำสาร เศรษฐศาสตร์10
13 6441101113 นายณัฐเศรษฐ์ ตั้งเศวตชัย เศรษฐศาสตร์10
14 6441101114 นายต่อตระกูล คมขุนทด เศรษฐศาสตร์10
15 6441101115 นายธนคุปต์ จันทร์สูงเนิน เศรษฐศาสตร์10
16 6441101116 นายปรมัตถ์ วัฒนานันทวิไล เศรษฐศาสตร์10
17 6441101117 นายวชิรพงศ์ เพ็งจันทร์ เศรษฐศาสตร์10
18 6441101118 นายศักดิพัฒน์ แย้มเเพียร เศรษฐศาสตร์10
19 6441101119 นางสาวกนกวรรณ ชายตะขบ เศรษฐศาสตร์10
20 6441101120 นายก้องภพ เพลียซ้าย เศรษฐศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 6440211101 นางสาวพิชญาภา วีระธรรม สถิติ10
22 6440211102 นางสาวภัคภร สุขกุล สถิติ10
23 6440211103 นางสาวมุนินธร นามเชียงใต้ สถิติ10
24 6440211104 นางสาวเมธาวี จูงกลาง สถิติ10
25 6440211105 นางสาวสุรีรัตน์ งิมสันเทียะ สถิติ10
26 6440211106 นางสาวอัจจิมา ลอยสูงวงศ์ สถิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123