รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061304 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6140606120 นางสาวสุดารัตน์ อำมาตย์ นิเทศศาสตร์10
2 6440707101 นางสาวกัญญาณี ประเสริฐดี การเงิน10
3 6440707102 นางสาวเกตน์สิรี ตัวสระเกษ การเงิน10
4 6440707103 นางสาวขนิษฐา กฤษณะสุวรรณ การเงิน10
5 6440707104 นางสาวชัชฎาภรณ์ พันธุ์บัว การเงิน10
6 6440707105 นางสาวธิดารัตน์ เกตุลาพร การเงิน10
7 6440707106 นางสาวบุญสิตา ปัญโญ การเงิน10
8 6440707107 นางสาวปภาวรินท์ มณีแสง การเงิน10
9 6440707108 นางสาวพงษ์ศิณีย์ ขันมณีชานน การเงิน10
10 6440707109 นางสาวพิชญาภา มาลำโกน การเงิน10
11 6440707110 นางสาวยุพิน แพ่งจันทึก การเงิน10
12 6440707111 นางสาววรรณิภา ดินขุนทด การเงิน10
13 6440707112 นางสาววารีนิธิ เหมเงิน การเงิน10
14 6440707113 นางสาวสุกัญญา ปทุมมาจิระนันท์ การเงิน10
15 6440707114 นางสาวหฤทัย ดวงกระโทก การเงิน10
16 6440707115 นางสาวอรทัย เป้าพงษ์ การเงิน10
17 6440707116 นางสาวอริษา ทองอินทร์ การเงิน10
18 6440707117 นางสาวอาทิตยา ประดับวงษ์ การเงิน10
19 6440707118 นายฐิติรัชต์ รักษาชนม์ การเงิน10
20 6440707119 นายวิสุทธิ์ อันวิเศษ การเงิน10
21 6440707120 นายชนัญชิดา พงษ์สระพัง การเงิน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123