รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061304 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440705101 นางสาวกมลพรรณ จันทร์ไพสณ การตลาด10
2 6440705102 นางสาวกิตติ์รวี อริยไพศาลสุข การตลาด10
3 6440705103 นางสาวเจนจิรา ใจจันทร์ การตลาด10
4 6440705104 นางสาวชาคลียา กิรัมย์ การตลาด10
5 6440705105 นางสาวฐิติพร วีระพัฒน์ การตลาด10
6 6440705106 นางสาวฑิตฐิตา ฉายครบุรี การตลาด10
7 6440705107 นางสาวณัฏฐธิดา เคนสันเทียะ การตลาด10
8 6440705108 นางสาวณิชานันท์ ถิ่นโคกสูง การตลาด10
9 6440705109 นางสาวธันยมัย ธิโสภา การตลาด10
10 6440705111 นางสาวบัญฑิตา ดอกสันเทียะ การตลาด10
11 6440705112 นางสาวปรารถนา เพ็ญจันทร์ การตลาด10
12 6440705113 นางสาวพิชชา แก้วคูนอก การตลาด10
13 6440705114 นางสาวเพ็ญอร เผินกระโทก การตลาด10
14 6440705115 นางสาววิรากร วิชัยสงคราม การตลาด10
15 6440705116 นางสาวศิริวดี ดำปานดี การตลาด10
16 6440705117 นางสาวสุธิตา จงฟุ้งกลาง การตลาด10
17 6440705118 นางสาวสุภนิดา ตระกูลศรี การตลาด10
18 6440705119 นางสาวอรพรรณ ประพล การตลาด10
19 6440705120 นางสาวอาริสสา เกตสูงเนิน การตลาด10
20 6440705121 นางสาวอุษณิษา ดีทองหลาง การตลาด10
21 6440705122 นายจักรพงศ์ ทองชำนาญ การตลาด10
22 6440705123 นายชยพล ปิ่นสุวรรณ การตลาด10
23 6440705124 นายณัชพล ใบขุนทด การตลาด10
24 6440705125 นายถิรสวัสดิ์ ประคำ การตลาด10
25 6440705126 นายธรรมรัตน์ สินปรุ การตลาด10
26 6440705127 นายนัทธวัฒน์ วงศ์รัตนสังวร การตลาด10
27 6440705128 นายภูมินทร์ เพ็ชรสูงเนิน การตลาด10
28 6440705129 นายรังสิมันตุ์ คำพิลา การตลาด10
29 6440705130 นายศราวุฒิ ลุนศักดิ์ การตลาด10
30 6440705131 นายสดใส พิรักษา การตลาด10
31 6440705132 นางสาวฤทัยรัตน์ รักพินิจ การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123