รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061304 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440705201 นางสาวกัลยาณี ศรีภาชัย การตลาด10
2 6440705202 นางสาวจิราพร ปราบบำรุง การตลาด10
3 6440705203 นางสาวชลธิชา จ่าพุลี การตลาด10
4 6440705204 นางสาวญาณิศา อ่อนฉลวย การตลาด10
5 6440705205 นางสาวฐิติรัตน์ ทิมโคกกรวด การตลาด10
6 6440705206 นางสาวฑิตฐิตา ฮุงภูเขียว การตลาด10
7 6440705207 นางสาวณัฐวรรณ จันทร์ศิริ การตลาด10
8 6440705208 นางสาวทัศนา พลศิริ การตลาด10
9 6440705209 นางสาวนันทินี พัฒนะสาร การตลาด10
10 6440705210 นางสาวนิสาชล สกลรัตน์ การตลาด10
11 6440705211 นางสาวประภาพร แย้มจันทึก การตลาด10
12 6440705212 นางสาวพัชรวี กุลอุปฮาด การตลาด10
13 6440705213 นางสาวพิมพลอย จวนพรมราช การตลาด10
14 6440705214 นางสาววนิดา ดาวไธสง การตลาด10
15 6440705215 นางสาวศริญทิพย์ ปะวะโข การตลาด10
16 6440705216 นางสาวสุฑาทิตย์ ไว้สันเทียะ การตลาด10
17 6440705217 นางสาวสุพรรณนิศา วันนา การตลาด10
18 6440705218 นางสาวสุมณฑา ครุฑกูล การตลาด10
19 6440705219 นางสาวอรัญญา เดชธนาธร การตลาด10
20 6440705220 นางสาวอุมาภรณ์ แซ่โล้ว การตลาด10
21 6440705221 นายกิจจา เจริญศรี การตลาด10
22 6440705222 นายชนะชล เพชรดีคาย การตลาด10
23 6440705223 นายชยังกูร ตรีศักดิ์ การตลาด10
24 6440705224 นายภูริวัจน์ รังสิริวรวงศ์ การตลาด10
25 6440705225 นายธนะโชติ ชูวลัยกุล การตลาด10
26 6440705227 นายนิธิกร หมั่นกิจ การตลาด10
27 6440705228 นายมงคลชัย เสมียนมูล การตลาด10
28 6440705229 นายวรัญญู นิ่มใหม่ การตลาด10
29 6440705230 นายศุภชัย ทองกล่ำ การตลาด10
30 6440705231 นายสัณหณัฐ อารีจิตรานุสรณ์ การตลาด10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 6140911101 นางสาวจารุวรรณ ถนอมพุดซา ออกแบบอุต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123