รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061304 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440207301 นางสาวกรรณิกา สาระปัญญา วิทย์กีฬา10
2 6440207302 นางสาวจุฑามาศ รวมครบุรี วิทย์กีฬา10
3 6440207303 นางสาวญาดา แสนพล วิทย์กีฬา10
4 6440207304 นางสาวนริศรา ศรีม่วงกลาง วิทย์กีฬา10
5 6440207305 นางสาวบัวชมพู นุกาศรัมย์ วิทย์กีฬา10
6 6440207306 นางสาวภักดีพร เกนขุนทด วิทย์กีฬา10
7 6440207307 นางสาวรุ่งนภา เชื้อวงศ์ วิทย์กีฬา10
8 6440207309 นางสาวสุภัชฌา แสนปรางค์นอก วิทย์กีฬา10
9 6440207310 นายกฤษณะ เสาะไธสง วิทย์กีฬา10
10 6440207311 นายกายสิทธิ์ มุ่งกั้นกลาง วิทย์กีฬา10
11 6440207312 นายคมสัน ราชสมบัติ วิทย์กีฬา10
12 6440207313 นายจิรพัฒน์ หมอยาดี วิทย์กีฬา10
13 6440207314 นายฉัตรมงคล เเก้วด่านกลาง วิทย์กีฬา10
14 6440207315 นายชัชชัย แหมไธสง วิทย์กีฬา10
15 6440207316 นายญาณพัฒน์ แสนทวีสุข  วิทย์กีฬา10
16 6440207317 นายณัฐกิจ จงเอื้อนกลาง วิทย์กีฬา10
17 6440207318 นายณัฐวุฒิ แก้วชนะ วิทย์กีฬา10
18 6440207319 นายณัฐวุฒิ สันกลาง วิทย์กีฬา10
19 6440207320 นายธนกฤต พรศักดิ์หาร วิทย์กีฬา10
20 6440207321 นายธนธรณ์ เสกขุนทด วิทย์กีฬา10
21 6440207322 นายธนวัฒน์ บำรุงกลาง วิทย์กีฬา10
22 6440207323 นายธวัชชัย เค้าเขียว วิทย์กีฬา10
23 6440207324 นายธีรเดช ปันเร็ว วิทย์กีฬา10
24 6440207325 นายนพรัตน์ ชีพไธสง วิทย์กีฬา10
25 6440207326 นายนันทวัฒน์ สมิงรัมย์ วิทย์กีฬา10
26 6440207327 นายปรเมศวร์ คุ้มทอง วิทย์กีฬา10
27 6440207328 นายปุณณัฐ ศุภเมธานนท์ วิทย์กีฬา10
28 6440207329 นายพงศภัค สมดี วิทย์กีฬา10
29 6440207330 นายพลกฤต อาจประจันทร์ วิทย์กีฬา10
30 6440207331 นายพิชัยยุทธ พรหมมี วิทย์กีฬา10
31 6440207332 นายพีรวิชญ์ บุญอินทร์ วิทย์กีฬา10
32 6440207333 นายภัทรดนัย สร้างดี วิทย์กีฬา10
33 6440207334 นายภาณุพงศ์ มาตรโคกสูง วิทย์กีฬา10
34 6440207335 นายภูบดินทร์ บุญชู วิทย์กีฬา10
35 6440207336 นายภูวดล แคล้วกลาง วิทย์กีฬา10
36 6440207337 นายภูษณะ พู่พิมาย วิทย์กีฬา10
37 6440207338 นายเรืองศักดิ์ มนทองหลาง วิทย์กีฬา10
38 6440207339 นายวราวุธ กาวกระโทก วิทย์กีฬา10
39 6440207340 นายวายุ ภูธาตุเพชร วิทย์กีฬา10
40 6440207341 นายวิฑูรย์ ลุ่มรวย วิทย์กีฬา10
41 6440207342 นายวุฒิชัย นนท์ยะโส วิทย์กีฬา10
42 6440207343 นายศักดา ใจเที่ยง วิทย์กีฬา10
43 6440207344 นายศุภวิชญ์ แขกไทย วิทย์กีฬา10
44 6440207345 นายสหรัฐ ประกอบมูล วิทย์กีฬา10
45 6440207346 นายอชนินทร์ โคนกระโทก วิทย์กีฬา10
46 6440207347 นายอภิรักษ์ อ้วนมะโรง วิทย์กีฬา10
47 6440207348 นายอรรถวุฒิ ปะลุวันรัมย์ วิทย์กีฬา10
48 6440207349 นายอิทธิกร กลิ่นสุมาลย์ วิทย์กีฬา10
49 6440207350 นายพลาธิป ศิริสุนทร วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123