รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061304 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6140606239 นายวัชระ หลาทอง นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 6440203101 นางสาวจิราพร อำนวยวิทยานันท์ เคมี10
3 6440203102 นางสาวชลธิชา อันจันทึก เคมี10
4 6440203103 นางสาวนริศรา อินชนะ เคมี10
5 6440203104 นางสาวบรรณารัตน์ อินทะกนก เคมี10
6 6440203105 นางสาวปณิสรา ชัยนอก เคมี10
7 6440203106 นางสาวมาริสา พูนเกษม เคมี10
8 6440203107 นางสาวสิราวรรณ หมื่นพล เคมี10
9 6440203108 นางสาวหทัยรัตน์ นาคา เคมี10
10 6440215101 นางสาวกัญญาพัชร ท้าวนอก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
11 6440215102 นางสาวญาณิศา พยัคฆนิง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
12 6440215103 นางสาวทิพย์รดา บุญไทย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
13 6440215104 นางสาวปาริตา ฤทธิ์ศรไกร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
14 6440215105 นางสาวลักษิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
15 6440215106 นายกนกพล ชมบุญ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
16 6440215107 นายชิตพล เหล็กประสุข เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
17 6440215108 นายณภัทร หร่ายขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
18 6440215109 นายณัชพล ประมัดสระน้อย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
19 6440215110 นายธีรดนย์ ชาญจะโปะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
20 6440215111 นายปฏิภาณ บ้งพิมพ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
21 6440215112 นายปณิธาน สนนา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
22 6440215113 นายพีระ เจริญพาณิชย์ศิริ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
23 6440215114 นายยุทธพงษ์ หอมดี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
24 6440215115 นายฤทธากร อุมารังษี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
25 6440215116 นายวรรณรัตน์ พูนสวัสดิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
26 6440215117 นายเวสารัช ธรรมจันทึก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
27 6440215118 นายหิรัญ ตันตระกูล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
28 6440215119 นายอคิราห์ ธรรมธร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29 6440402101 นางสาวฐิติภัค สิริวัฒนากุล ออกแบบอุต10
30 6440402102 นายณัฐวุฒิ สายเสมา ออกแบบอุต10
31 6440402103 นายธนากร พาแก้ว ออกแบบอุต10
32 6441402101 นางสาวชนัตพร ทองงูเหลือม วิศวกรรมการก่อสร้าง10
33 6441402102 นางสาวฟาติมา ไปล่กระโทก วิศวกรรมการก่อสร้าง10
34 6441402103 นางสาวศุภาพิชญ์ แทนรินทร์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
35 6441402104 นางสาวสุชาณี มุ่งสูงเนิน วิศวกรรมการก่อสร้าง10
36 6441402105 นางสาวอารียา วิเศษ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
37 6441402106 นายกฤติธี เสนคราม วิศวกรรมการก่อสร้าง10
38 6441402107 นายกิตติชัย เกษะศิริ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
39 6441402108 นายเขมินท์ ตุ้มไธสง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
40 6441402109 นายจิรวัฒน์ วงศ์สูงเนิน วิศวกรรมการก่อสร้าง10
41 6441402110 นายเจษฎา มาจันทึก วิศวกรรมการก่อสร้าง10
42 6441402111 นายชัยวัฒน์ แก้วอาษา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
43 6441402112 นายญาณพล คำภูเขียว วิศวกรรมการก่อสร้าง10
44 6441402113 นายปพงชาญ ขอบโคกกรวด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
45 6441402114 นายปัญญา กลิ่นบุหงา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
46 6441402115 นายพงศกร สีน้ำย้อม วิศวกรรมการก่อสร้าง10
47 6441402116 นายพรชัย เชือกกระโทก วิศวกรรมการก่อสร้าง10
48 6441402117 นายพิเชษฐ์ พาวขุนทด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
49 6441402118 นายภัคธร ไชยเมือง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
50 6441402119 นายภัสกร อิสสระชาติ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
51 6441402120 นายศิรพิชญ์ บัวแสง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
52 6441402121 นายสหฤษฏ์ พานิชนอก วิศวกรรมการก่อสร้าง60
53 6441402122 นายสุธี บุญภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
54 6441402123 นายหลักการ นันกระโทก วิศวกรรมการก่อสร้าง10
55 6441402124 นายอัศวมินทร์ สุทธิไชยา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123