รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา203032 : ออกแบบกราฟิก
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340117101 นางสาวกนกวรรณ กองแก้ว ศิลปศึกษา10
2 6340117102 นางสาวกรชนก สุภาพ ศิลปศึกษา10
3 6340117103 นางสาวกัลยณัฐ แผ่นกระโทก ศิลปศึกษา10
4 6340117104 นางสาวนฐวรรณ์ เอกภัทร์ชัยวงษ์ ศิลปศึกษา10
5 6340117105 นางสาวเบญจาวรรณ เนียมใย ศิลปศึกษา10
6 6340117107 นางสาวพนิดา พิมลนอก ศิลปศึกษา10
7 6340117108 นางสาวพิมพ์มาดา แก้วเพชร ศิลปศึกษา10
8 6340117109 นางสาวรสิตา สิงหามาตย์ ศิลปศึกษา10
9 6340117110 นางสาวศรินณา ศักดิ์ดีสม ศิลปศึกษา10
10 6340117112 นางสาวศิวภรณ์ ตุ๊ดกลาง ศิลปศึกษา10
11 6340117113 นางสาวสมฤทัย สิทธิ ศิลปศึกษา10
12 6340117114 นางสาวสุภาวดี สมประเสริฐ ศิลปศึกษา10
13 6340117115 นางสาวอภิญญา เจริญภูมิ ศิลปศึกษา10
14 6340117116 นางสาวอริสรา ห้วยจันทึก ศิลปศึกษา10
15 6340117117 นายณัฐพงษ์ คุณทรัพย์ ศิลปศึกษา10
16 6340117118 นายธนรัตน์ ชำนาญ ศิลปศึกษา10
17 6340117119 นายนพพร เตี้ยจัตุรัส ศิลปศึกษา10
18 6340117121 นายปริวัฒน์ ทัดมาลา ศิลปศึกษา10
19 6340117122 นายพงศธร การบรรจง ศิลปศึกษา10
20 6340117123 นายยอดเพชร มะลัยทิพย์ ศิลปศึกษา10
21 6340117124 นายวิศวะ เตรียมมะเริง ศิลปศึกษา10
22 6340117125 นายอนุวัตร ทองสุข ศิลปศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123