รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา203032 : ออกแบบกราฟิก
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340117201 นางสาวกรกมล ปาจันทึก ศิลปศึกษา10
2 6340117202 นางสาวกฤตพร บันทึก ศิลปศึกษา10
3 6340117203 นางสาวณิชาภัทร ไมล์วิสัย ศิลปศึกษา10
4 6340117204 นางสาวนิสา เจิมงามพริ้ง ศิลปศึกษา10
5 6340117205 นางสาวปณิดา คัมภีระ ศิลปศึกษา10
6 6340117206 นางสาวปิยธิดา สำราญกลาง ศิลปศึกษา10
7 6340117207 นางสาวพิชยา ทองอ้ม ศิลปศึกษา10
8 6340117208 นางสาวพิยดา นาคขุนทด ศิลปศึกษา10
9 6340117211 นางสาวศิริภัท เทพเกาะ ศิลปศึกษา10
10 6340117212 นางสาวศุภวรรณ หินสูงเนิน ศิลปศึกษา10
11 6340117213 นางสาวสุภาวดี คงบุญวาท ศิลปศึกษา10
12 6340117214 จ่าสิบตรีหญิง อพัชชา บุญกลาง ศิลปศึกษา10
13 6340117215 นางสาวอริติยา งอกศิลป์ ศิลปศึกษา10
14 6340117216 นายชัยมงคล ครูสอนดี ศิลปศึกษา10
15 6340117217 นายธนชัย เหล่ากนทา ศิลปศึกษา10
16 6340117218 นายธีรพล พลธรรม ศิลปศึกษา10
17 6340117219 นายนิรุต มาลินนอก ศิลปศึกษา10
18 6340117220 นายปรมี ญาติจันอัด ศิลปศึกษา10
19 6340117221 นายพงศกรณ์ กางกาน ศิลปศึกษา10
20 6340117222 นายพีระพัทธ์ สีแก้วน้ำใส ศิลปศึกษา10
21 6340117223 นายวัณณุวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ ศิลปศึกษา10
22 6340117225 นายอรรถวุฒิ กอบกระโทก ศิลปศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123