รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061208 : จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240301003 นางสาวขวัญชนก ด้วงลา อังกฤษ10
2 6240301007 นางสาวชลธิดา พันจบสิงห์ อังกฤษ10
3 6240301009 นางสาวณิชาดา บุญภักดี อังกฤษ10
4 6240301015 นางสาวประวีณา ชนะศิลป์ อังกฤษ10
5 6240301016 นางสาวปาริฉัตร จอมมะเริง อังกฤษ10
6 6240301018 นางสาวเพชร สุรชล อังกฤษ10
7 6240301021 นางสาววราภรณ์ ยิ่งพิมาย อังกฤษ10
8 6240301023 นางสาวศศิกานต์ ชัยสิทธิ์ อังกฤษ10
9 6240301204 นางสาวจุฑารัตน์ วิเชียรลม อังกฤษ10
10 6240302207 นางสาวจริยาพร ใจกล้า จีน10
11 6240302212 นางสาวทักษอร พิมพ์วิจิตร จีน10
12 6240302214 นางสาวนุชิตา ดวงจันทึก จีน10
13 6240302216 นางสาวปาจรีย์ โตพังเทียม จีน10
14 6240302230 นางสาวอัยดา ประทีปเมือง จีน10
15 6240307113 นางสาวนพวรรณ เคียนสันเทียะ ไทย10
16 6240307116 นางสาวพัชราภรณ์ ใจชอบ ไทย10
17 6240307126 นางสาวสุพิชญา เพ็งสระเกตุ ไทย10
18 6340302114 นางสาวปรายฟ้า ศรีวิลัย จีน10
19 6340302116 นางสาวปิยะพร สุนขุนทด จีน10
20 6340302118 นางสาวพิมพ์มาดา โพธิขำ จีน10
21 6340302121 นางสาวยุวฉัตร เนหล้า จีน10
22 6340302128 นางสาวสุนันทินี แทวกระโทก จีน10
23 6340302129 นางสาวสุภัชชา มุ่งปานกลาง จีน10
24 6340302218 นางสาวพิยดา โพธิขำ จีน10
25 6340701209 นางสาวธันยพร วิจบ รปศ.10
26 6340701211 นางสาวนิรัญรัตน์ แก้วเมืองกลาง รปศ.10
27 6340701230 นายธีรวัฒน์ หวินกำปัง รปศ.10
28 6340701232 นายเมธี หาญพยัคฆ์ รปศ.10
29 6340701234 นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์ รปศ.10
30 6340701235 นายศุภณัฐ นิลบดี รปศ.10
31 6340701237 นายอลงกรณ์ บัวชิต รปศ.10
32 6340701404 นางสาวจุฑามาศ เนตรจันอัด รปศ.10
33 6340701406 นางสาวฐิตาภรณ์ วรรณโก รปศ.10
34 6340701408 นางสาวทาริกา สุธรรมมา รปศ.10
35 6340701409 นางสาวธิดารัตน์ สุขยอดพะเนา รปศ.10
36 6340701415 นางสาวภัทราภรณ์ มณีวัลย์ รปศ.10
37 6340701419 นางสาวศลิษา ก้องสูงเนิน รปศ.10
38 6340701426 นายณัฏฐชัย ภักดี รปศ.10
39 6340701427 นายทศพล ต่อวาส รปศ.10
40 6340701428 นายธนกร พลอยช่าง รปศ.10
41 6340701429 นายธรรณ์ธวัช น้อมมนัส รปศ.10
42 6340701431 นายภานุพงค์ พักกระโทก รปศ.10
43 6340701432 นายวชิรภัทร์ เล็งกลาง รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
44 6140510123 นางสาววรรณิศา ขุนศร โลจิสติกส์10
45 6240502333 นายรณกรณ์ เรืองเสนา การจัดการ10
46 6240502334 นายวาทชัย เนนชู การจัดการ10
47 6240502336 นายอัครพนธ์ จันทร์โสภา การจัดการ10
48 6240502403 นางสาวจิตรลดา ศีลรักษา การจัดการ10
49 6240508104 นางสาวจริยาพร บุปะโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
50 6240508118 นางสาวพัชริดา สิมมาสุด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
51 6240508121 นางสาวมายมาริสา ศรีจันทึก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
52 6240508124 นางสาววิชุดา บุญมาหล้า การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
53 6240508127 นางสาวศุภากร ม่วงงาม การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
54 6240508133 นางสาวอาริษา แก้วมะเริง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
55 6240508137 นายธนโชติ ทิศกระโทก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
56 6240508138 นายบุญฤทธิ์ บุญสุข การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
57 6240508139 นายวริศ วัชรพงศ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
58 6240508140 นายอิทธิวัฒน์ สีลาเขตต์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
59 6240508221 นางสาวเมธาวดี วงษาสืบ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
60 6241301103 นางสาวเกศมณี พูนกลาง บัญชี10
61 6241301104 นางสาวจันทรรัตน์ สิทธิเวช บัญชี10
62 6241301105 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ผินสูงเนิน บัญชี10
63 6241301106 นางสาวชนิตา จงจิตรกลาง บัญชี10
64 6241301124 นางสาวลดาพร คัดสูงเนิน บัญชี10
65 6241301129 นางสาวสัณหวัณ แสงทอง บัญชี10
66 6241301130 นางสาวสิริสุดา จันทร์งาม บัญชี10
67 6241301133 นางสาวอภิชญา จินตวัฒนกุล บัญชี10
68 6241301137 นายณภัทร ตรีชั้น บัญชี10
69 6241301210 นางสาวณัฐวรรณ บุญโยธา บัญชี10
70 6241301224 นางสาวลักขณา นันทเขตต์ บัญชี10
71 6241301225 นางสาววรินทร พิพัฒน์พงศ์พสิน บัญชี10
72 6241301236 นายกิตติธัช พิศเกาะ บัญชี10
73 6241301302 นางสาวกุลธิดา กอหญ้ากลาง บัญชี10
74 6241301311 นางสาวธนาภา ทูลกลาง บัญชี10
75 6241301317 นางสาวปิลันธนา คุ้มคง บัญชี10
76 6241301338 นายศุภกฤษ เจริญสูงเนิน บัญชี10
77 6341301202 จ่าสิบตรีหญิง กฤษณา นาใจคง บัญชี10
78 6341301203 นางสาวกัตติกา พริ้งเพราะ บัญชี10
79 6341301204 นางสาวกิตติกาญจน์ จันทาศรี บัญชี10
80 6341301211 นางสาวทิชาภรณ์ ฝุ่นตะคุ บัญชี10
81 6341301218 นางสาวพิมณพัช ราชัย บัญชี10
82 6341301221 นางสาวภัทรวรินทร์ ชานนท์เมือง บัญชี10
83 6341301222 นางสาวมณฑิรา เตียนจันทึก บัญชี10
84 6341301228 นางสาวศรัญญา ชิดกระโทก บัญชี10
85 6341301229 นางสาวศิริกัญญา แฉกพิมาย บัญชี10
86 6341301230 นางสาวศุภัทรตรา นวลมะรัง บัญชี10
87 6341301231 นางสาวสุกัญญา สูญรอด บัญชี10
88 6341301235 นางสาวสุวิมล สนิทชอบ บัญชี10
89 6341301236 นางสาวอนิสรา พรมจักร บัญชี10
90 6341301237 นางสาวอรพิน แสนราช บัญชี10
91 6360502119 นางสาวภัทราพร เมืองศรีสุข การจัดการ10
92 6360502121 นางสาวรินรดา ครูห้วย การจัดการ10
93 6360502139 นายธนบดี ณีสูงเนิน การจัดการ10
94 6360502142 นายอชิตะ ถนอมสิน การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 6240210103 นางสาวปนัดดา จ้อกระโทก สถิติ10
96 6240210109 นางสาวรัตนาภรณ์ คิดเข่ม สถิติ10
97 6240210110 นางสาวลักษิกา หินกล้า สถิติ10
98 6240210112 นางสาวศศิประภา สละวิเชียร สถิติ10
99 6240210113 นางสาวสุภาพร ทบพักตร์ สถิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123