รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061208 : จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6080109122 นางสาวอริสรา แตงกระโทก สังคม10
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 6040304139 นายนพธวัช ศรีวะรมย์ ญี่ปุ่น10
3 6040304149 นายเฉลิมเกียรติ เฉียดสระน้อย ญี่ปุ่น10
4 6140302236 นางสาวอรพิน อินทนา จีน10
5 6240302106 นางสาวเกวลิน บุญยิ่ง จีน10
6 6240302108 นางสาวจีรนันท์ สีกุหลาบ จีน10
7 6240302201 นางสาวกนกพร แท่นทอง จีน10
8 6240302206 นางสาวแก้วประพาฬ ขันธะหัตถ์ จีน10
9 6240302223 นางสาวศิริพร โคลงพิมาย จีน10
10 6240302232 นายกีรติ ซื่อตรง จีน10
11 6240302234 นายนครินทร์ กันดุล จีน10
12 6240303101 นางสาวกันยารัตน์ รัตนโสม สารสนเทศศาสตร์ฯ10
13 6240303115 นางสาวปทิตตา กิ่งธิญาวงศ์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
14 6240303117 นางสาวปิยะพร สร้อยสูงเนิน สารสนเทศศาสตร์ฯ10
15 6340701236 นายหฤษฎ์ จันทร รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
16 6240502302 นางสาวกาญจณากร กระแสร์ การจัดการ10
17 6240502415 นางสาวแพธารทอง ฤาชา การจัดการ10
18 6240502421 นางสาวสริยา กางทา การจัดการ10
19 6240502424 นางสาวองศ์ชนิตา บำเพ็ญพงษ์ การจัดการ10
20 6240505129 นายศุภกร ดีกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6240505229 นายศุภณัฐ แพงคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 6240207114 นายธนภัทร นิตยไพบูลย์ วิทย์คอม10
23 6240207116 นายนิพิฐพนธ์ ชัยรัตน์ วิทย์คอม10
24 6240207124 นายศักดิ์นรินทร์ ศรีตระกูล วิทย์คอม10
25 6240207208 นายกฤตเมธ มุ่งพันกลาง วิทย์คอม10
26 6240207212 นายณัฐพงศ์ ทวรสันต์ วิทย์คอม10
27 6240207213 นายเทพทิวา สงเคราะห์ วิทย์คอม10
28 6240207218 นายภาสกร เวชสิทธิ์ วิทย์คอม10
29 6240207221 นายวรรธนะ หมั้นทรัพย์ วิทย์คอม10
30 6240207227 นายอนันตชัย วิลัยกุล วิทย์คอม10
31 6240207229 นายอภิรัตน์ ภูสีน้ำ วิทย์คอม10
32 6240211102 นางสาวเกตนิกา เเกภูเขียว วิทย์กีฬา10
33 6240211105 นางสาวปภัตสรา คะสุวรรณ วิทย์กีฬา10
34 6240211109 นางสาวสโรชา ผลพิบูลย์ วิทย์กีฬา10
35 6240211115 นายเกียรติศักดิ์ อินทร์ศรี วิทย์กีฬา10
36 6240211116 นายคณิน อันทับทิม วิทย์กีฬา10
37 6240211117 นายจีรยุทธ ก๋าวงษ์ วิทย์กีฬา10
38 6240211123 นายธนากร สุวรรณศรี วิทย์กีฬา10
39 6240211135 นายศรัญย์ ทองภักดี วิทย์กีฬา10
40 6240211301 นางสาวกิติยา งูพิมาย วิทย์กีฬา10
41 6240211302 นางสาวจารุวรรณ ราชภูมิ วิทย์กีฬา10
42 6240211304 นางสาวเบญจวรรณ โค้วพินิจชัย วิทย์กีฬา10
43 6240211305 นางสาวพัชราพรรณ ทิศกระโทก วิทย์กีฬา10
44 6240211306 นางสาวรุจิรา ชูเดช วิทย์กีฬา10
45 6240211307 นางสาววันเพ็ญ จันทร์อุด วิทย์กีฬา10
46 6240211310 นางสาวสุจิตตรา ศรีโญจารย์ วิทย์กีฬา10
47 6240211313 จ่าสิบตรี กันตพงษ์ ฤทธิเดช วิทย์กีฬา10
48 6240211316 นายจิรายุ ปราชญ์ศรีภูมิ วิทย์กีฬา10
49 6240211317 นายชญานิน แซ่ตัง วิทย์กีฬา10
50 6240211318 นายชาญณรงค์ ทานประสิทธิ์ วิทย์กีฬา10
51 6240211320 นายณัฐภัทร สุวรรณกลาง วิทย์กีฬา10
52 6240211321 นายธนพล รื่นจิตร วิทย์กีฬา10
53 6240211322 นายธนากร ถิ่นโคกสูง วิทย์กีฬา10
54 6240211323 นายธีรภัทร ชูทิพย์ วิทย์กีฬา10
55 6240211324 นายนิรุช อดิสร วิทย์กีฬา10
56 6240211327 นายพัชรพล จงอยู่กลาง วิทย์กีฬา10
57 6240211330 นายเมืองแมน จันทร์มณี วิทย์กีฬา10
58 6240211332 นายวรินทร์ธร ดอกประโคน วิทย์กีฬา10
59 6240211333 นายวันเฉลิม ขามกิ่ง วิทย์กีฬา10
60 6240211335 นายศาสวัติ ชนะบำรุง วิทย์กีฬา10
61 6240211336 นายสมศักดิ์ พลนอก วิทย์กีฬา10
62 6240211337 นายสิทธิโชค เทพกระโทก วิทย์กีฬา10
63 6240211340 นายอัษฎายุทธ สำราญพิศ วิทย์กีฬา10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
64 6140912102 นายชัยสิทธิ์ ปฏิตัง เซรามิกส์10
65 6181201101 นางสาวเจนจิรา สีแก้วตู้ สถาปัตยกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123