รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306101 : ธุรกิจดิจิทัล
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6130505105 นางสาวธิดา ปานทุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6130505111 นางสาวสุทธิรักษ์ เจิมจอหอ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6130505117 นายวัชรพล เหียนขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6230507101 นางสาวกัญยพัฒน์ แสนบุตร การตลาด10
5 6230507102 นางสาวจิราพรรษ์ เพียซ้าย การตลาด10
6 6230507104 นางสาวณพัชนันต์ ปิติวงษ์ การตลาด10
7 6230507105 นางสาวทิพย์สุดา กรวดสูงเนิน การตลาด10
8 6230507106 นางสาวธนัญญา หนึ่งเจริญ การตลาด10
9 6230507107 นางสาวธัญญาศิริ ดุลสุข การตลาด10
10 6230507108 นางสาวนันทรัตน์ วิชิรัมย์ การตลาด10
11 6230507111 นางสาวปนิดา ศรีวงษา การตลาด10
12 6230507112 นางสาวปาณิสรา เยื่องธนากร การตลาด10
13 6230507113 นางสาวพรนิภา สะทักรัมย์ การตลาด10
14 6230507114 นางสาวพิมผกา นกไม้ การตลาด10
15 6230507115 นางสาวภัทรวดี ประเสริฐวงษา การตลาด10
16 6230507116 นางสาวยุภาพร แผลติตะ การตลาด10
17 6230507118 นางสาววรรณภรณ์ สีสม การตลาด10
18 6230507119 นางสาววิเชียรรัตน์ ยาประทีป การตลาด10
19 6230507120 นางสาวศศินิภา พันธ์จรุง การตลาด10
20 6230507121 นางสาวสุดารัตน์ หงษ์โพธิ์ การตลาด10
21 6230507122 นางสาวสุภาพร เชิดชู การตลาด10
22 6230507123 นางสาวอรวรรณ สาระกิจ การตลาด10
23 6230507124 นางสาวอาทิตยา เพื่อมกระโทก การตลาด10
24 6230507126 นายกษมา แสงผาลา การตลาด10
25 6230507127 นายกิตติธัช ลิ้มพงษา การตลาด10
26 6230507129 นายธิติ จักกะปาณี การตลาด10
27 6230507130 นายปริยากร บุตรแสงดี การตลาด10
28 6230507134 นายวรพล ชื่นนอก การตลาด10
29 6230507135 นายวัชรวิทย์ นามวิจิตร การตลาด10
30 6230507138 นางสาวชรินรัตน์ อินสีเมือง การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123