รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306101 : ธุรกิจดิจิทัล
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6230505103 นางสาวกุณฑิกาศรณ์ บุญแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6230505104 นางปณตพร โปษยะบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6230505105 นางธัญญารัตน์ ไกรหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6230505108 นางสาวภูริชญา จินชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6230505109 นางสาวศศิกาญจน์ สาเอิ้ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6230505111 นางสาวสุฐิตา บัวบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6230505114 นางสาวเสาวรัตน์ เทียนภูงา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6230505115 นายกวินภวิษณ์ พงษ์กิตติวณิช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6230505116 นายทรงชัย นามสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6230505117 นายธนะศักดิ์ นกจั่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6230505120 นายปัณณพัฒน์ จิระธนกิจภูวดล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6230505122 นายศรัณยู ภูมิโคกรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123