รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306271 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6151301112 นางสาวณัฐกานต์ กับปินะ บัญชี10
2 6231301101 นางกัณฐมณี น้อยพิมาย บัญชี10
3 6231301102 นางสาวกันยา ภูมิโคกรักษ์ บัญชี10
4 6231301103 นางสาวกิ่งกาญจน์ มะลิวัลย์ บัญชี10
5 6231301104 นางสาวข้าวสวย กสิวัฒนาวุฒิ บัญชี10
6 6231301105 นางสาวคชารี วงบำหราบ บัญชี10
7 6231301106 นางสาวจุฑาทิพย์ ถานันดี บัญชี10
8 6231301107 นางสาวจุฑารัตน์ เข็มประสิทธิ์ บัญชี10
9 6231301110 นางสาวณัฐณิศวรา สุรพัฒน์กรปภา บัญชี10
10 6231301112 นางสาวดารารัตน์ เอี้ยงงูเหลือม บัญชี10
11 6231301113 นางสาวนิชาภา มีรัตน์ บัญชี10
12 6231301116 นางสาวบุณฑริกา สุวรรณ บัญชี10
13 6231301117 สิบโทหญิง เปมิกา หมอโอสถ บัญชี10
14 6231301120 นางสาวพิมพ์วรัตน์ พรพงศ์รุ่งเรือง บัญชี10
15 6231301121 นางสาวพิมพ์วิภา คิดรอบ บัญชี10
16 6231301123 นางสาวศศิมา ปั้นนอก บัญชี10
17 6231301124 นางสาวศิรัฐิติ สุขสุทธิ์ บัญชี10
18 6231301127 นางสาวสุทธิดา บุญพรม บัญชี10
19 6231301129 นางสาวโสภา อรไทวรรณ บัญชี10
20 6231301130 นางสาวอภิญญา กุสูงเนิน บัญชี10
21 6231301133 นางสาวอรวรรณ จาระนัย บัญชี10
22 6231301138 สิบเอก จิรายุส ซุนเฮงกุล บัญชี10
23 6231301139 สิบเอก ณัฐพงศ์ ชมขุนทด บัญชี10
24 6231301141 สิบเอก ทีปกร ศรีจันทร์ทิพย์ บัญชี10
25 6231301142 จ่าอากาศตรี ธีรชัย สุจริต บัญชี10
26 6231301143 จ่าสิบเอก นัฐพงษ์ เพชรภูวง บัญชี10
27 6231301144 สิบเอก บัณฑิต เมฆประสิทธิ์ บัญชี10
28 6231301147 สิบเอก ภมรเทพ เคยพุดซา บัญชี10
29 6231301149 สิบเอก สุวิชา พิมพ์แก้ว บัญชี10
30 6231301152 จ่าอากาศโท อัครรินทร์ ทองคริบ บัญชี10
31 6231301154 นางสาวพิมพ์ธกานต์ เลิศประเสริฐ บัญชี10
32 6451601103 นางสาวกันยารัตน์ โคตรสมบัติ บัญชี10
33 6451601109 นางสาวนิภาพรรณ รอดกลาง บัญชี10
34 6451601111 นางสาวพลอยไพลิน ไชยบุตร บัญชี10
35 6451601201 นางสาวกัญญาวีร์ ชวนโพธิ์ บัญชี10
36 6451601203 นางสาวกัลยกร สัณธนะ บัญชี10
37 6451601206 นางสาวเจริญศรี แซ่เตียว บัญชี10
38 6451601207 นางสาวทิมวลี โยธาจันทร์ บัญชี10
39 6451601210 นางสาวพรนภา สรสิทธิ์ บัญชี10
40 6451601212 นางสาวเพ็ญนภา เวชกามา บัญชี10
41 6451601214 นางสาวยุพาพร จันขัน บัญชี10
42 6451601218 นางสาวศิริลักษณ์ ปะรุวรรณรัมย์ บัญชี10
43 6451601220 นางสาวสุธิดา พันไชย บัญชี10
44 6451601225 สิบโท พรชัย บุญบางยาง บัญชี10
45 6451601226 สิบเอก สุรศักดิ์ สามาอาพัฒ บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123