รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207111 : การฟังและพูดในชีวิตประจำวัน
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6430302101 นางสาวกนกรัตน์ พึ่งภพ อังกฤษ10
2 6430302102 นางสาวกมลชนก คุณานนต์พัสกร อังกฤษ10
3 6430302103 นางสาวจุฑามาศ ศรีบัว อังกฤษ10
4 6430302104 นางสาวดลนภา ประพรม อังกฤษ10
5 6430302105 นางสาวนนท์ฤมล ศรีนิลพันธ์ อังกฤษ10
6 6430302106 นางสาวนารีรัตน์ ภูมิกุญชร อังกฤษ10
7 6430302107 นางสาวนุชนาฏ ไชยศรีสงคราม อังกฤษ10
8 6430302108 นางสาวเบญจวรรณ กลับเป็นสุข อังกฤษ10
9 6430302109 นางสาวปิยะวรรณ เตรียมไธสง อังกฤษ10
10 6430302110 นางสาวสุภารักษ์ พรหมดีสาร อังกฤษ10
11 6430302111 นางสาวอรอนงค์ มะเริงสิทธิ์ อังกฤษ10
12 6430302112 นางสาวอารียา ช่วยค้ำชู อังกฤษ10
13 6430302113 สิบโท กฤษณะพัฒน์ นิคม อังกฤษ10
14 6430302114 นายกุลธร พัฒนพงษ์วรากุล อังกฤษ10
15 6430302115 นายณัฐวิชญ์ ยะวงษา อังกฤษ10
16 6430302116 นายตรินัยน์ เกียรติก้องกำจาย อังกฤษ10
17 6430302117 นายธนทัต โยชน์สุวรรณ์ อังกฤษ10
18 6430302118 นายพศิน นามวงค์ อังกฤษ10
19 6430302119 นายภวดล สมัครการ อังกฤษ10
20 6430302121 นายอภิสิทธิ์ รัตนนารีกุล อังกฤษ10
21 6430302122 นายอลังการ แสงตะวัน อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123