รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306111 : พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6450704101 นางสาวกัลยารัตน์ พลเยี่ยม คอมธุรกิจ10
2 6450704102 นางสาวเกวลิน ขอสูงเนิน คอมธุรกิจ10
3 6450704103 นางสาวจีระนันท์ ศิริการ คอมธุรกิจ10
4 6450704104 นางสาวเจนจิรา สุขวิเศษ คอมธุรกิจ10
5 6450704105 นางสาวดารินทร์ จำรัสประเสริฐ คอมธุรกิจ10
6 6450704106 นางสาวนฤมล เชียงใหม่ คอมธุรกิจ10
7 6450704107 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พันวษา คลังกูล คอมธุรกิจ10
8 6450704108 นางสาวเพชรดา หมายส่องกลาง คอมธุรกิจ10
9 6450704109 นางสาวเพ็ญพร ดังกลาง คอมธุรกิจ10
10 6450704110 นางสาวสุภาพร พูนดี คอมธุรกิจ10
11 6450704111 นางสาวอาทิตยา โสภาหอม คอมธุรกิจ10
12 6450704112 นายกษิดิศ อินทรภาษิต คอมธุรกิจ10
13 6450704113 นายเกมส์ศักดิ์ กบขุนทด คอมธุรกิจ10
14 6450704114 นายจิตติพันธ์ กล้าหาญ คอมธุรกิจ10
15 6450704115 นายเชาวลิต บวกไธสง คอมธุรกิจ10
16 6450704116 นายณัฐนันทน์ หันวิสัย คอมธุรกิจ10
17 6450704117 นายณัฐวัฒน์ พลเลื่อย คอมธุรกิจ10
18 6450704118 นายณัฐวุฒิ นวลสุภาภรณ์ คอมธุรกิจ10
19 6450704119 นายดนัย ขันทอง คอมธุรกิจ10
20 6450704120 นายนัทธพงศ์ คอกกลาง คอมธุรกิจ10
21 6450704121 นายวัฒนา รื่นรู้สาร คอมธุรกิจ10
22 6450704122 นายอโนชา ทองย้อย คอมธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123