รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306101 : ธุรกิจดิจิทัล
กลุ่มK3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6130502122 นายฮันส์ เกลาส์ การจัดการ10
2 6350505101 นางสาวกุลณัฐ จันทร์จำรูญ คอมธุรกิจ10
3 6350505102 นางสาวจุฑามาศ สะมุล คอมธุรกิจ10
4 6350505103 นางสาวเบญจวรรณ แคะสูงเนิน คอมธุรกิจ10
5 6350505104 นางสาวพิชญาภรณ์ พลนอก คอมธุรกิจ10
6 6350505105 นางสาวมาริษา เขียววิจิตร คอมธุรกิจ10
7 6350505106 นางสาวศรัญยา หุตะมาน คอมธุรกิจ10
8 6350505107 นายกิตติธัช พลกระโทก คอมธุรกิจ10
9 6350505110 นายนันทิพัฒน์ เปี่ยมสาคร คอมธุรกิจ10
10 6350505111 นายบริรักษ์ แคล้วกระโทก คอมธุรกิจ10
11 6350505112 นายพงฐ์ภาสกร กรอบสูงเนิน คอมธุรกิจ10
12 6350505113 นายวรรธนกุล มาหมั่น คอมธุรกิจ10
13 6350505115 นายสุริยะ ทิพย์มงคล คอมธุรกิจ10
14 6350505116 นายชิติพัทธ์ กรรณโสภา คอมธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123