รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6430213101 นางสาวทิฆัมพร จันทร์กระจ่าง วิทย์คอม10
2 6430213102 นางสาวภิญญาพัชญ์ ช่วยค้ำชู วิทย์คอม10
3 6430213103 นางสาวเมธาวี อินทร์สำราญ วิทย์คอม10
4 6430213104 นางสาวเมษา ยี่จอหอ วิทย์คอม10
5 6430213105 นางสาวศิริพัฑรา จันทร์ละมูล วิทย์คอม10
6 6430213106 นายกฤษดา ยอดกมล วิทย์คอม10
7 6430213107 นายกิตตินันท์ พันชนะชญานันท์ วิทย์คอม10
8 6430213108 จ่าอากาศตรี กิตติศักดิ์ คำกิ่ง วิทย์คอม10
9 6430213109 นายกิตินัทธ์ เหมหงษา วิทย์คอม10
10 6430213110 นายเกริกจักรี โชติจันทึก วิทย์คอม10
11 6430213111 นายชินวัตร หวังค้ำกลาง  วิทย์คอม10
12 6430213112 นายเชษฐา ทับสันเทียะ วิทย์คอม10
13 6430213114 นายณัฐพนธ์ ประจวบสุข วิทย์คอม10
14 6430213115 นายทวีทรัพย์ ประเสริฐถาวร วิทย์คอม10
15 6430213116 นายนวภัทร รัตนเศรษฐ วิทย์คอม10
16 6430213117 สิบเอก ประชารัฐ ใจกว้าง วิทย์คอม10
17 6430213118 จ่าอากาศโท พงศ์ธวัช พันธ์ธันยพร วิทย์คอม10
18 6430213119 นายภควัฒน์ เจษฏจรัสพงศ์ วิทย์คอม10
19 6430213120 นายภาณุวัฒน์ ธนาฒยนันต์ วิทย์คอม10
20 6430213121 นายสิทธา แก้วอำไพ วิทย์คอม10
21 6430213122 สิบเอก สุรธัช แสงโทโพธิ์ วิทย์คอม10
22 6430213123 นางสาวกชพร เจียมขุนทด วิทย์คอม60
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123