รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มK3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6430704101 นางสาวกรรณิการ์ ศรีนาคา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6430704102 นางสาวณัฐมน มรกฎ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6430704103 นางสาวบุษกร โนนสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6430704104 นางสาวภัศพร คลองผักแว่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6430704105 นางสาววรรัตน์ ดีลิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6430704106 นางสาวศุภสุตา ภูมิประโคน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6430704107 นางสาวอรวรรณ จันละออ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6430704108 นายณัฐพงษ์ บวงขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6430704110 นายพีรพล คิดเห็น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123