รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มK4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6250905123 นายเอกพจน์ ของโพธิ์ จัดการอุตฯ40
2 6431403101 นายกษาปณ์ สิริสมพิศ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
3 6431403105 นายฉลองชัย ทองสุข วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
4 6431403106 นายฉัตรชัย เศรษฐวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
5 6431403107 สิบโท ธีรพล โพธิสนธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
6 6431403108 นายนิลพัท เตชะวณิช วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
7 6431403110 นายปราโมทย์ ทองสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
8 6431403111 สิบโท พงศธร ทองดี วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
9 6431403112 นายพงศ์พิสุทธิ์ ศาร์ทรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
10 6431403113 นายวิทวัส พันฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
11 6431403114 นายสิรวิชญ์ สังสีแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
12 6431403115 สิบเอก อนุพงษ์ ประภาสโนบล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
13 6431403116 สิบตรี อัครวินท์ วงศ์จันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
14 6450403101 นางสาวบวรลักษณ์ หึกขุนทด จัดการอุตฯ10
15 6450403102 นายกฤษฎา เวกสูงเนิน จัดการอุตฯ10
16 6450403103 นายกิตติศักดิ์ ประกอบนันท์ จัดการอุตฯ10
17 6450403104 นายจักรพรรดิ เพียรแก้ว จัดการอุตฯ10
18 6450403105 นายชวนากร ศรีรักษ์ จัดการอุตฯ10
19 6450403106 นายทวีศักดิ์ โกสันเทียะ จัดการอุตฯ10
20 6450403107 นายธนกฤต รุจิเงิน จัดการอุตฯ10
21 6450403108 สิบเอก เนติพจน์ พันธจรูญศักดิ์ จัดการอุตฯ10
22 6450403109 นายปวีร์ศักดิ์ คิดกล้า จัดการอุตฯ10
23 6450403110 นายปิยกุล รินทร จัดการอุตฯ10
24 6450403112 นายศราวุธ ย่อมเยาว์ จัดการอุตฯ10
25 6450403113 สิบเอก ศุภสิทธิ์ แสนจันทร์ จัดการอุตฯ10
26 6450403114 นายสุทธวิชญ์ เย็นกลาง จัดการอุตฯ10
27 6450403115 นายสุรพงษ์ สว่างแจ้ง จัดการอุตฯ10
28 6450403116 สิบเอก อนุชา พรมคณะ จัดการอุตฯ10
29 6450403117 นายอาทิตย์ ศรีวิชา จัดการอุตฯ10
30 6450403118 สิบโท อิสระ พลดอน จัดการอุตฯ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123