รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มK6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6450701102 นางสาวกัญญ์วรา เปียนขุนทด การจัดการ10
2 6450701103 นางสาวจิรวดี หนูสันเทียะ การจัดการ10
3 6450701104 นางสาวจุฑารัตน์ กาบสำโรง การจัดการ10
4 6450701105 นางสาวจุฑารัตน์ เนตร์เสนีย์นันท์ การจัดการ10
5 6450701106 นางสาวฉวีวรรณ สุขหมื่นไวย การจัดการ10
6 6450701107 นางสาวชนาภา วงษ์สอาด การจัดการ10
7 6450701108 นางสาวฐิติมา ศิริเรือง การจัดการ10
8 6450701109 นางสาวณัฏฐ์นรี บริบูรณ์ การจัดการ60
9 6450701110 นางสาวนภาลัย โชว์สูงเนิน การจัดการ10
10 6450701111 นางสาวปิยะฉัตร แดงบุญเรือง การจัดการ10
11 6450701112 นางสาวพิชญานันท์ กูบโคกกรวด การจัดการ10
12 6450701113 นางสาวพิมพ์ลภัส สีหาอินทร์ การจัดการ10
13 6450701114 นางสาวภวิกา กองกระโทก การจัดการ10
14 6450701115 นางสาวศรัณย์พร ปุราเท การจัดการ10
15 6450701116 นางสาวศิริลักษณ์ บัวทิพย์ การจัดการ10
16 6450701117 นางสาวสุชาดา เทศกา การจัดการ10
17 6450701118 นางสาวสุดารัตน์ เปรมท่าช้าง การจัดการ10
18 6450701119 นางสาวสุดารัตน์ มุขประดับ การจัดการ10
19 6450701120 นางสาวหทัยรัตน์ มาตยะขันธ์ การจัดการ60
20 6450701121 นางสาวอรฉัตร ปิ่นสุวรรณ การจัดการ10
21 6450701122 นางสาวอริศรา บรรลือ การจัดการ10
22 6450701123 สิบเอก สุพจน์ พจนาคม การจัดการ10
23 6450701124 ร้อยโท อโนชา วาสโสหา การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123