รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มK8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6451601101 นางสาวกรองปพรรณ ลาจันทึก บัญชี10
2 6451601102 นางสาวกัญทรัตน์ สีแสนห้าว บัญชี10
3 6451601103 นางสาวกันยารัตน์ โคตรสมบัติ บัญชี10
4 6451601104 นางสาวกัลยาพร เทียนพิมาย บัญชี10
5 6451601106 นางสาวจิราภรณ์ คัมภีระ บัญชี10
6 6451601108 นางสาวธิดารัตน์ นิมขุนทด บัญชี10
7 6451601109 นางสาวนิภาพรรณ รอดกลาง บัญชี10
8 6451601110 นางสาวปิยะรัตน์ แพนไธสง บัญชี10
9 6451601111 นางสาวพลอยไพลิน ไชยบุตร บัญชี10
10 6451601112 นางสาวพิมพ์ชนก ไพรสันเทียะ บัญชี10
11 6451601113 นางสาวภักดี อาชญาเมือง บัญชี10
12 6451601114 นางสาวยศวดี กลางจอหอ บัญชี10
13 6451601115 นางสาวยุภาพร ถาก๊ะ บัญชี10
14 6451601116 นางสาววรารัตน์ หวังหามกลาง บัญชี10
15 6451601117 นางสาววาริน ต่ายกระโทก บัญชี10
16 6451601118 นางสาวศิริรัตน์ เตี้ยสมบูรณ์ บัญชี10
17 6451601119 นางสาวสุกันยา เฉียบกระโทก บัญชี10
18 6451601120 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุชาดา เสี่ยงบุญ บัญชี10
19 6451601121 นางสาวสุพรรษา คนยั้ง บัญชี10
20 6451601122 นางสาวอธิตญา สัมฤทธิ์ บัญชี10
21 6451601123 นางสาวอรญา ชาติบัวใหญ่ บัญชี10
22 6451601124 นางสาวไอยลดา วงษ์ดี บัญชี10
23 6451601125 สิบเอก บรรดาศักดิ์ แห่สถิตย์ บัญชี10
24 6451601126 สิบเอก มนตรี ช่างสอน บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123