รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มK9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6451601201 นางสาวกัญญาวีร์ ชวนโพธิ์ บัญชี10
2 6451601202 นางสาวกันตินันท์ ชาตินรินทร์ บัญชี10
3 6451601203 นางสาวกัลยกร สัณธนะ บัญชี10
4 6451601204 นางสาวกิตติมา คำสิงห์นอก บัญชี10
5 6451601205 นางสาวจิรวรรณ กวกขุนทด บัญชี10
6 6451601206 นางสาวเจริญศรี แซ่เตียว บัญชี10
7 6451601207 นางสาวทิมวลี โยธาจันทร์ บัญชี10
8 6451601208 นางสาวนวลพรรณ เนียมสุข บัญชี10
9 6451601209 นางสาวเบญญาภรณ์ มนไธสง บัญชี10
10 6451601210 นางสาวพรนภา สรสิทธิ์ บัญชี10
11 6451601211 นางสาวพิมณัฐชญา นันวิเศษ บัญชี10
12 6451601212 นางสาวเพ็ญนภา เวชกามา บัญชี10
13 6451601213 นางสาวมิญญาดา บุญจันทึก บัญชี10
14 6451601214 นางสาวยุพาพร จันขัน บัญชี10
15 6451601215 นางสาววราภรณ์ ผ่อนผัน บัญชี10
16 6451601216 นางสาววริศรา จั่วสันเทียะ บัญชี10
17 6451601217 นางสาวศศิกร หม่วยนอก บัญชี10
18 6451601218 นางสาวศิริลักษณ์ ปะรุวรรณรัมย์ บัญชี10
19 6451601219 นางสาวสุชนา หมายต่อกลาง บัญชี10
20 6451601220 นางสาวสุธิดา พันไชย บัญชี10
21 6451601221 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรษา เสี่ยงบุญ บัญชี10
22 6451601222 นางสาวอนัญญา คำศรีนวล บัญชี10
23 6451601223 นางสาวอัครยา มีดวงจันทร์ บัญชี10
24 6451601224 จ่าสิบเอก ณัฐพงศ์ เหรียญประยูร บัญชี10
25 6451601225 สิบโท พรชัย บุญบางยาง บัญชี10
26 6451601226 สิบเอก สุรศักดิ์ สามาอาพัฒ บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123