รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061304 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6430207101 นางสาวภัทรภา พรมมาอาจ วิทย์กีฬา10
2 6430207102 นายกุณช์ธณัฏ พนาดร วิทย์กีฬา10
3 6430207103 นายดนัย กองโพธิ์ วิทย์กีฬา10
4 6430207104 นายธนากร เหินชัย วิทย์กีฬา10
5 6430207105 นายเนติพัฒน์ แสงสมบัติ วิทย์กีฬา10
6 6430207106 นายปณวัฒน์ ทันสมัย วิทย์กีฬา10
7 6430207107 นายพงศ์จนะวรรณ ตวงโชคดี วิทย์กีฬา10
8 6430207108 นายพงษ์พิสิทธิ์ นามวิจิตร วิทย์กีฬา10
9 6430207109 นายวรเมธ แซ่จิว วิทย์กีฬา10
10 6430207110 นายวุฒิภัทร ปัญญา วิทย์กีฬา10
11 6430207111 นายอัครวิน ปรุสันเทียะ วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123