รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061304 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6430705102 นางสาวกิ่งดาว พุ่มพฤกษ์ การตลาด10
2 6430705103 นางสาวณัฐสุรางค์ วิริยะ การตลาด10
3 6430705104 นางสาวธันยพร ศรีสมบูรณ์ การตลาด10
4 6430705105 นางสาวนริศรา ศิลวงค์ การตลาด10
5 6430705107 นางสาวปภัสสร กรรณิกากลาง การตลาด10
6 6430705108 นางสาวปราณี ต่วนกระโทก การตลาด10
7 6430705109 นางสาวปริญญา เคลื่อนกระโทก การตลาด10
8 6430705110 นางสาวปายมาศ สุขสุทธิ์ การตลาด10
9 6430705111 นางสาวระพีพรรณ สายสิงห์ การตลาด10
10 6430705112 นางสาวรัตนวรรณ สัญญากูล การตลาด10
11 6430705113 นางสาววาสนา บัวกลาง การตลาด10
12 6430705114 นางสาววิภาพร พันดอน การตลาด10
13 6430705115 นางสาวสุวนันท์ ชอบสว่าง การตลาด10
14 6430705116 นางสาวอริสา ตอสูงเนิน การตลาด10
15 6430705117 นางสาวอริสา อุตริ การตลาด10
16 6430705118 นายกมล ศรีจันทร์ การตลาด10
17 6430705119 นายเกษมสันต์ ลิปิเลิศ การตลาด10
18 6430705120 นายณัฐพงษ์ เพ็งวงษ์ การตลาด10
19 6430705121 นายธนกฤต พุดลา การตลาด10
20 6430705122 นายพีระเดช ปัดถากิจ การตลาด10
21 6430705123 นายวราฤทธิ์ ศรีสังข์สุวรรณ การตลาด10
22 6430705124 นายโสภณวิชญ์ พรชัยนภากุล การตลาด10
23 6430705125 นายอริยะ ชัยจักร การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123