รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061208 : จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6030301120 นางสาวพิจิตรา เครืออยู่ อังกฤษ10
2 6230701108 นางสาววิไลวัลย์ คบกลาง รปศ.10
3 6230701110 นางสาวอินทิรา ขันเสนาะ รปศ.10
4 6230701116 นายณัฐพล แก้วชะอุ่ม รปศ.10
5 6230701203 นางสาวช่อผกา พบวันดี รปศ.10
6 6230701204 นางสาวนฤมล ยิ้มไพบูลย์ รปศ.10
7 6230701205 นางสาวปุญญาพร สนิทนอก รปศ.10
8 6230701206 นางสาวพัสนันท์ เติมพันธ์ รปศ.10
9 6230701214 สิบเอก ชาคริน ปราชญ์ศรีภูมิ รปศ.10
10 6230701217 นายณัฐวุฒิ สีสุก รปศ.10
11 6230701218 สิบเอก ทศพร รักชวน รปศ.10
12 6230701219 จ่าอากาศโท ธนากร พรมชัย รปศ.10
13 6230701224 นายพงษ์เพชร พัฒนพานิช รปศ.10
14 6230701228 สิบเอก รัฐพล สามารถกิจ รปศ.10
15 6230701310 นางสาวสุลักษณา วางมูล รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
16 6350502107 นางสาวธิดา เพิ่มพันธ์ การจัดการ10
17 6350502137 นายสิทธิชัย ใจบาล การจัดการ10
18 6351301115 นางสาววรรณารัตน์ กุณรัตน์ บัญชี10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 6350905108 นายเชษฐา ไชยมาตร์ จัดการอุตฯ10
20 6350905109 พันจ่าอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ ม่วงศรี จัดการอุตฯ10
21 6350905110 สิบเอก ณัฏฐ์ชานนท์ ชื่นพิทักษ์ จัดการอุตฯ10
22 6350905111 นายทัตพงศ์ ด่านนาคิน จัดการอุตฯ10
23 6350905112 นายธนวัฒน์ ภาวะรัตน์ จัดการอุตฯ10
24 6350905114 นายรชต สวัสดี จัดการอุตฯ10
25 6350905115 สิบเอก ศุภวิษฐ์ วิทยอนันต์ จัดการอุตฯ10
26 6350905116 นายปรมะ ชาญศิริ จัดการอุตฯ10
27 6350905117 นายสิทธิชัย วาดพิมาย จัดการอุตฯ10
28 6350905118 นายวิษรุพงศ์ เติมกระโทก จัดการอุตฯ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123