รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา416001 : คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440215101 นางสาวกัญญาพัชร ท้าวนอก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
2 6440215102 นางสาวญาณิศา พยัคฆนิง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
3 6440215103 นางสาวทิพย์รดา บุญไทย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
4 6440215104 นางสาวปาริตา ฤทธิ์ศรไกร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
5 6440215105 นางสาวลักษิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
6 6440215106 นายกนกพล ชมบุญ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
7 6440215107 นายชิตพล เหล็กประสุข เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
8 6440215108 นายณภัทร หร่ายขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
9 6440215109 นายณัชพล ประมัดสระน้อย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
10 6440215110 นายธีรดนย์ ชาญจะโปะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
11 6440215111 นายปฏิภาณ บ้งพิมพ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
12 6440215112 นายปณิธาน สนนา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
13 6440215113 นายพีระ เจริญพาณิชย์ศิริ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
14 6440215114 นายยุทธพงษ์ หอมดี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
15 6440215115 นายฤทธากร อุมารังษี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
16 6440215116 นายวรรณรัตน์ พูนสวัสดิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
17 6440215117 นายเวสารัช ธรรมจันทึก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
18 6440215118 นายหิรัญ ตันตระกูล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
19 6440215119 นายอคิราห์ ธรรมธร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123