รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306364 : การสร้างโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานธุรกิจ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240505101 นางสาวกนกชนม์ เลื่องลือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6240505106 นางสาวธนัชชา ลับสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6240505109 นางสาวพรรณธิพา คิดรอบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6240505111 นางสาววชิราพร ทำดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6240505112 นางสาววาสนา เหมน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6240505113 นางสาวสัจจาริณี แก้วนาพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6240505114 นางสาวสุกัญญา เชื่อมจอหอ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6240505115 นางสาวสุพัตรา แก้ววันทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6240505116 นางสาวสุวพัชร พินิจด่านกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6240505119 นายกิตติธัช ยอดบุนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6240505123 นายธีรภัทร ลึกกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6240505126 นายรัชตะ แก้วฉอ้อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6240505127 นายรัฐภูมิ รอไธสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6240505128 นายวัฒวุฒิ วรรธนผล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6240505129 นายศุภกร ดีกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6240505130 นายสมพงษ์ เกลี้ยงค้างพลู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6240505131 นายอดิศร ฉัตรนันทภรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6240505134 นายณัฐพงษ์ ทันเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6240505201 นางสาวกมลลักษณ์ ดาจะโปะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6240505204 นางสาวณัฐธิดา นามิสา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6240505205 นางสาวณัฐวิภา พลดอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6240505206 นางสาวธีรดา แช่มสูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6240505209 นางสาวเมริสา คงวัฒนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6240505210 นางสาวรัชนีกร มะละครบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6240505212 นางสาวศุภรักษ์ จงปลูกกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6240505213 นางสาวสุกัญญา จันทร์นวล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6240505215 นางสาวสุภัตรา จีบโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6240505216 นางสาวอมรรัตน์ เรียงแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6240505218 นายกรัณฑ์ ธรรมชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6240505219 นายจตุรพัตร บ่าพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6240505220 นายชานนท์ กรอนโคกกรวด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6240505224 นายปาฏิหาริย์ มงคลสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6240505225 นายภานุพงศ์ สดกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6240505229 นายศุภณัฐ แพงคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6240505232 นายอภิสิทธิ์ หาดขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123